Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2296-НС
София, 24 март 2021 г.

ОТНОСНО: жалба срещу решение № 132-НС от 17.03.2021 г. на Районна избирателна комисия в Седемнадесети изборен район – Пловдивски

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № НС-15-208 от 23.03.2021 г., с което РИК № 17 – Пловдивски, препраща жалба от Валентин Котов срещу нейно решение № 132-НС от 17.03.2021 г. Жалбата е постъпила в РИК № 17 – Пловдивски, на 22.03.2021 г., 16.30 ч., и е заведена с вх. № 265/22.03.2021 г. По същество жалбоподателят счита, че обжалваното от него решение е неправилно, поради което го обжалва пред Централната избирателна комисия. Жалбата е постъпила по електронната поща на РИК № 17 – Пловдивски, и не е подписана.

Като се запозна с административната преписка, Централната избирателна комисия установи, че РИК № 17 – Пловдивски, се е произнесла по сигнал от Валентин Котов с твърдения за нарушение на чл. 161, ал. 1 от Изборния кодекс, извършени от кандидата за народен представител Дани Стефанова Каназирева. С решението си РИК е отхвърлила сигнала поради липса на извършено изборно нарушение на чл. 161, ал. 1 ИК. Решението е прието с единодушие на заседание, на което са присъствали 18 членове на РИК. Същото е обявено на 18.03.2021 г. в 18.30 ч. и е свалено на 21.03.2021 г., 16.30 ч.

Изложената фактическа обстановка налага извода, че жалбата е недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане. Съгласно чл. 73, ал. 1 ИК срокът за оспорване на решенията на районните избирателни комисии е 3-дневен и започва да тече от обявяването им. В случая срокът за оспорване на решението е изтекъл на 21.03.2021 г., 16.30 ч., а жалбата е подадена един ден след това, поради което се явява просрочена. Жалбоподателят няма и правен интерес от обжалване на акта, тъй като с него не се засягат негови права или законни интереси. Подаденият от него сигнал или жалба до РИК № 17 – Пловдивски, има само уведомителен ефект и не поражда право на заявителя за участие в административнонаказателното производство, включително право да обжалва отказ да се започне такова. Следователно, лицето, депозирало сигнала пред РИК, съответно жалбата до ЦИК, не се явява заинтересувана страна в проведеното по неговия сигнал производство.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Валентин Котов срещу решение № 132-НС от 17.03.2021 г. на РИК № 17 – Пловдивски.

Решението на РИК № 17 – Пловдивски, подлежи на обжалване пред Административен съд – Пловдив, чрез РИК № 17 – Пловдивски, в тридневен срок от обявяването на настоящото решение.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ПБ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения