Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2296-НС
София, 24 март 2021 г.

ОТНОСНО: жалба срещу решение № 132-НС от 17.03.2021 г. на Районна избирателна комисия в Седемнадесети изборен район – Пловдивски

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № НС-15-208 от 23.03.2021 г., с което РИК № 17 – Пловдивски, препраща жалба от Валентин Котов срещу нейно решение № 132-НС от 17.03.2021 г. Жалбата е постъпила в РИК № 17 – Пловдивски, на 22.03.2021 г., 16.30 ч., и е заведена с вх. № 265/22.03.2021 г. По същество жалбоподателят счита, че обжалваното от него решение е неправилно, поради което го обжалва пред Централната избирателна комисия. Жалбата е постъпила по електронната поща на РИК № 17 – Пловдивски, и не е подписана.

Като се запозна с административната преписка, Централната избирателна комисия установи, че РИК № 17 – Пловдивски, се е произнесла по сигнал от Валентин Котов с твърдения за нарушение на чл. 161, ал. 1 от Изборния кодекс, извършени от кандидата за народен представител Дани Стефанова Каназирева. С решението си РИК е отхвърлила сигнала поради липса на извършено изборно нарушение на чл. 161, ал. 1 ИК. Решението е прието с единодушие на заседание, на което са присъствали 18 членове на РИК. Същото е обявено на 18.03.2021 г. в 18.30 ч. и е свалено на 21.03.2021 г., 16.30 ч.

Изложената фактическа обстановка налага извода, че жалбата е недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане. Съгласно чл. 73, ал. 1 ИК срокът за оспорване на решенията на районните избирателни комисии е 3-дневен и започва да тече от обявяването им. В случая срокът за оспорване на решението е изтекъл на 21.03.2021 г., 16.30 ч., а жалбата е подадена един ден след това, поради което се явява просрочена. Жалбоподателят няма и правен интерес от обжалване на акта, тъй като с него не се засягат негови права или законни интереси. Подаденият от него сигнал или жалба до РИК № 17 – Пловдивски, има само уведомителен ефект и не поражда право на заявителя за участие в административнонаказателното производство, включително право да обжалва отказ да се започне такова. Следователно, лицето, депозирало сигнала пред РИК, съответно жалбата до ЦИК, не се явява заинтересувана страна в проведеното по неговия сигнал производство.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Валентин Котов срещу решение № 132-НС от 17.03.2021 г. на РИК № 17 – Пловдивски.

Решението на РИК № 17 – Пловдивски, подлежи на обжалване пред Административен съд – Пловдив, чрез РИК № 17 – Пловдивски, в тридневен срок от обявяването на настоящото решение.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ПБ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения