Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2295-НС
София, 24 март 2021 г.

ОТНОСНО: допълнение на Решение № 2176-НС от 08.03.2021 г. относно определяне на партиите, коалициите и инициативните комитети, които имат право да ползват медийни пакети по реда на чл. 178 от Изборния кодекс

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо от Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София, с приложено Решение № 1891 от 23.03.2021 г. по адм.д. № 2324/2021 по описа на Административен съд – София-град, Решение № 105-НС от 23.03.2021 г. на РИК № 24 – София, относно отмяна на Решение № 68-НС от 04.03.2021 г. на РИК № 24 – София, за заличаване на регистрацията на независимия кандидат Давид Леон Леви за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

На основание чл. 178 от Изборния кодекс, писмо с вх. № 04-27 от 02.03.2021 г. на Министерството на финансите, писмо от Министерството на правосъдието с вх. № НС-04-28 от 04.03.2021 г. и Решение № 2120-НС от 23.02.2021 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПЪЛВА Решение № 2176-НС от 08.03.2021 г., като в раздел ІІІ, се добавя т. 2 със следното съдържание:

„2. Инициативен комитет за издигане кандидатурата на независимия кандидат Даниел Леон Леви в Двадесет и четвърти изборен район – София– 5000 лв.“

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ТЦ/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

2176-НС/

2299-НС/

Календар

Решения

  • № 2539-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от Виктор Серафимов, пълномощник на коалиция „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА“, срещу решение № 116-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Плевен

  • № 2538-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, представлявана от Цветан Иванов Миньовски и Йордан Тодоров Гергов, срещу решение № 122-МИ от 26.09.2023 г., на Общинска избирателна комисия – Бургас

  • № 2537-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на кметство срещу мълчалив отказ на ОИК – Силистра да регистрира кандидата за участие в изборите за кмет на кметство в с. Професор Иширково, община Силистра

  • всички решения