Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2295-НС
София, 24 март 2021 г.

ОТНОСНО: допълнение на Решение № 2176-НС от 08.03.2021 г. относно определяне на партиите, коалициите и инициативните комитети, които имат право да ползват медийни пакети по реда на чл. 178 от Изборния кодекс

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо от Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София, с приложено Решение № 1891 от 23.03.2021 г. по адм.д. № 2324/2021 по описа на Административен съд – София-град, Решение № 105-НС от 23.03.2021 г. на РИК № 24 – София, относно отмяна на Решение № 68-НС от 04.03.2021 г. на РИК № 24 – София, за заличаване на регистрацията на независимия кандидат Давид Леон Леви за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

На основание чл. 178 от Изборния кодекс, писмо с вх. № 04-27 от 02.03.2021 г. на Министерството на финансите, писмо от Министерството на правосъдието с вх. № НС-04-28 от 04.03.2021 г. и Решение № 2120-НС от 23.02.2021 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПЪЛВА Решение № 2176-НС от 08.03.2021 г., като в раздел ІІІ, се добавя т. 2 със следното съдържание:

„2. Инициативен комитет за издигане кандидатурата на независимия кандидат Даниел Леон Леви в Двадесет и четвърти изборен район – София– 5000 лв.“

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ТЦ/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

2176-НС/

2299-НС/

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения