Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2294-НР
София, 22 септември 2015 г.

ОТНОСНО: : отразяването на информационно-разяснителна кампания за национален референдум на 25 октомври 2015 г. от обществените и търговските електронни медии и от доставчиците на печатни и онлайн новинарски услуги

На основание чл. 175, чл. 176, чл. 179, чл. 181, ал. 2, чл. 182, ал. 4, чл. 187 - 188, чл. 189 - 201 от Изборния кодекс във връзка с § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. Информационно-разяснителната кампания в програмите на обществените и търговските медии и печатните и онлайн новинарските издания започва на 25 септември 2015 г. и приключва в 24,00 ч. на 23 октомври 2015 г.
 2. Информационно-разяснителната кампания се води на български език.
 3. Инициативните комитети, партиите и коалициите, регистрирани за участие в информационно-разяснителната кампания имат право на еднакъв достъп до източниците на информация, която им е необходима за целите на информационно-разяснителната кампания.
 4. Забранява се използването на информационно-разяснителната кампания по предмета на референдума, излъчвана в програмите на БНТ и БНР, търговските електронни медии, печатните медии и онлайн новинарските емисии, за пряка или скрита форма на предизборна агитация на партии, коалиции, местни коалиции, техните кандидати и независими кандидати, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 25 октомври 2015 г.

Участници в информационно-разяснителната кампания

 1. В информационно-разяснителната кампания в програмите на радио- и телевизионните оператори участват: регистрираните в Централната избирателна комисия по реда на чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС и Решение № 1534-НР от 22 август 2015 г. на ЦИК инициативни комитети, партиите и коалициите, поддръжници на позиция в подкрепа или на алтернативната позиция на въпроса на националния референдум.

Българска национална телевизия и Българско национално радио

 1. Българската национална телевизия и Българското национално радио отразяват информационно-разяснителната кампания под формата на клипове, диспути и други форми, изрично договорени в споразуменията по т. 8.
 2. Редът за представяне на инициативните комитети, партиите и коалициите в различните форми на информационно-разяснителната кампания по БНТ и БНР се определя от ЦИК чрез жребий за всяка една поотделно.

Жребият се провежда в присъствието на представителите на инициативните комитети, партиите и коалициите, участници в информационно-разяснителната кампания на националния референдум и представители на БНТ и на БНР не по-късно от 23 септември 2015 г. (31 дни преди деня на референдума).

 1. Генералните директори на БНТ и БНР, съвместно с представляващите инициативните комитети, партиите и коалициите подписват отделни споразумения за БНТ и за БНР.

В споразуменията се определя времето на излъчване на отделните форми на информационно-разяснителната кампания в програмите на БНТ и БНР; други форми на тази кампания, освен клипове и диспути; времетраенето и броят на клиповете; условията на тяхното изработване (в случаите, когато техническата изработка се възлага на БНТ и БНР); екипите, формите, темите на диспутите и времето на тяхното излъчване и други условия.

Подписаните споразумения се изпращат от ръководствата на БНТ и БНР на ЦИК за одобряване не по-късно от 23 септември 2015 г.

Централната избирателна комисия одобрява постъпилите споразумения не по-късно от 24 септември 2015 г.

 1. Излъчването на клиповете се заплаща предварително по тарифа, определена от Министерски съвет.
 2. В информационните си емисии ръководствата на БНТ и БНР са длъжни да спазват принципите на равенство и обективност при отразяване на проявите на участниците в информационно-разяснителната кампания, като се гарантират еднакви възможности за представяне на различните становища по предмета на референдума.
 3. В информационно-разяснителната кампания, излъчвана в програмите на БНТ и БНР, се забранява използването на елементи от търговска реклама, както и участието на членовете на инициативните комитети и на представители на партиите и коалициите участници в информационно разяснителната кампания в излъчваните търговски реклами.
 4. Забранява се в търговска реклама да се отправят внушения в полза или във вреда на участниците в информационно-разяснителната кампания, както и по възможните отговори „да" и „не" на въпроса на референдума.

Клипове

 1. Информационно-разяснителната кампания в програмите на БНТ и БНР започва и завършва с клипове с продължителност до 40 секунди за всеки от участниците в кампанията.

Времето на излъчването на встъпителните и заключителните клипове се определя в споразумението по т. 8.

 1. В информационно-разяснителната кампания могат да бъдат излъчвани и други клипове на участниците в кампанията, разясняващи различните становища по предмета на референдума.

Времетраенето на клиповете, времето и броят на тяхното излъчване се определят в споразумението по т. 8.

 1. Клиповете се предоставят от упълномощени представители на участниците в информационно-разяснителната кампания или се изработват от екипи на БНТ и БНР при едни и същи условия и цени, определени от техните ръководства. Заплащането се извършва предварително, преди излъчването на предаването.

Условията и цените се изпращат от БНТ и БНР незабавно на Сметната палата и на Централната избирателна комисия.

Други платени форми

 1. Във времето на информационно-разяснителната кампания може да се използват и други платени форми с цел популяризиране на позициите на участниците в информационно-разяснителната кампания по предмета на националния референдум.
 2. Времетраенето на другите платени форми, времето и броят на техните излъчвания се определят със споразумението по т. 8. Аудио- и аудио-визуалните материали включени в другите платени форми, се предоставят от упълномощените представители на участниците в информационно -разяснителната кампания по предмета на националния референдум или се изработват от екипи на БНТ и БНР при едни и същи условия и цени определени от техните ръководства.

Условията и цените се изпращат от БНТ и БНР незабавно на Сметната палата и на Централната избирателна комисия.

Диспути

 1. Българската национална телевизия и Българското национално радио предоставят на участниците в информационно-разяснителната кампания телевизионно и радиовреме за диспути по предварително съгласувани теми с времетраене общо за всички излъчвани диспути не по-малко от 240 минути.
 2. Половината от времето на един диспут се предоставя на инициативните комитети, партиите и коалициите, регистрирани в подкрепа на въпроса на референдума, а другата половина от времето – на инициативните комитети, партиите и коалициите регистрирани в подкрепа на алтернативната позиция.
 3. Участие в диспутите могат да вземат и други лица, поканени от инициативните комитети партиите и коалициите, които да ги подпомагат при разясняване на застъпваната от тях позиция.
 4. Времето се разпределя по равно между двете основни позиции по въпроса на референдума.

Регионални радио- и телевизионни центрове

 1. Програмите на регионалните радио- и телевизионни центрове се използват от инициативните комитети, партиите и коалициите в информационно-разяснителната кампания по реда, предвиден за БНТ и БНР.
 2. Регионалните радио- и телевизионни центрове предоставят общо не по-малко от 60 минути радио- и телевизионно време за диспути между представителите на участниците в информационно-разяснителната кампания на националния референдум.
 3. Редът за участие в диспутите е определеният от ЦИК по реда на т. 7.
 4. Половината от времето на един диспут се предоставя на инициативните комитети, партиите и коалициите, регистрирани в подкрепа на въпроса на референдума, а другата половина от времето – на инициативните комитети, партиите и коалициите регистрирани в подкрепа на алтернативната позиция.
 5. Участие в диспутите могат да вземат и други лица, поканени от инициативните комитети партиите и коалициите, които да ги подпомагат при разясняване на застъпваната от тях позиция.
 6. Времето се разпределя по равно между двете основни позиции по въпроса на референдума.
 7. Екипите, формите и условията за реализиране на предаванията, както и темите на диспутите се определят съвместно от ръководителите на регионалните радио- и телевизионните центрове и представители на участниците в информационно-разяснителната кампания на националния референдум.

Предоставяне на време от търговските електронни медии

 1. Електронни медии, с изключение на БНТ и БНР и техните регионални центрове, могат да предоставят време за отразяване на информационно-разяснителната кампания на участниците в информационно-разяснителната кампания на националния референдум при едни и същи условия и цени.
 2. Условията и редът за предоставяне на време за отразяване на информационно-разяснителната кампания, както и тарифите се обявяват на интернет страницата на съответната медия по т. 29 не по-късно от 14 септември 2015 г. (40 дни преди деня на референдума). Заплащането се извършва предварително.
 3. Условията, редът и тарифите по т. 30 се изпращат от търговските електронни медии на Сметната палата и се предоставят на ЦИК – за електронна медия с национален обхват, и на общинските избирателни комисии – за електронна медия с регионален и местен обхват, не по-късно от 25 септември 2015 г.

Доставчици на печатни и онлайн новинарски услуги

 1. Доставчиците на печатните медии и онлайн новинарските услуги предоставят едни и същи условия и цени на участниците в информационно-разяснителната кампания на националния референдум, всички партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати, които обявяват на интернет страницата си до 14.09.2015 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден) и се изпращат незабавно на Сметната палата и на Централната избирателна комисия. Заплащането на медийните услуги се извършва предварително.
 2. Доставчик на печатна медия (вестници, списания, други периодични издания) или онлайн новинарски услуги (електронни издания на вестници, списания, информационни агенции и други електронни издания), публикувал материал, накърняващ правата и доброто име на лице, което представлява инициативен комитет, партия или коалиция е длъжен незабавно след получаването на отговор да го публикува. Публикуването на отговора става на същото място, със същия размер, вид и формат шрифт и без коментар.
 3. Отговорът се публикува безплатно до обема на материала, на който отговаря.

Нарушаване на реда при провеждане на кампанията

 1. Забранява се публикуването и излъчването на анонимни материали, свързани с информационно-разяснителната кампания.
 2. При нарушаване на реда за провеждане на информационно-разяснителната кампания от доставчиците на медийни услуги участниците в информационно разяснителната кампания по предмета на националния референдум могат да подават жалби в срок до 24 часа след излъчването на съответното предаване.  
 3. Във всички аудио- и аудио-визуални материали трябва да се съдържа недвусмислено и разбираемо гласово или визуално послание, че купуването и продаването на гласове е престъпление.
 4. Не могат да се излъчват под каквато и да е форма, включително и скрита такава (чрез използване на разнообразни форми за внушения и асоциации), резултати от допитвания до общественото мнение по повод на референдума в деня за размисъл (24 октомври 2015 г.) до обявяване края на деня на референдума (не по-късно от 19,00 ч. на  25 октомври 2015 г.).
 5. Резултатите от социологически проучвания в деня на референдума (exit poll) се оповестяват след 19.00 ч. на 25 октомври 2015 г.
 6. Жалбите се подават до:

а) Централната избирателна комисия - за доставчик с лицензия или регистрация с национален или регионален обхват;

б) общинската избирателна комисия, по седалището на доставчика, когато доставчикът има лицензия или регистрация с местен обхват.

 1. Когато е излъчено предаване, накърняващо правата и доброто име на участник в информационно-разяснителната кампания, той има право на отговор при условията на чл. 18 от Закона за радиото и телевизията. Искането до съответния радио- или телевизионен оператор може да се направи в срок до 24 часа след излъчване на предаването. Отговорът се излъчва без коментар, с не по-продължително времетраене.
 2. Когато жалбата е подадена до комисия, която не е компетентна, тя незабавно я изпраща на надлежната комисия, като уведомява жалбоподателя.
 3. Компетентната избирателна комисия разглежда жалбата в срок до 24 часа от получаването й, а в деня на референдума незабавно, и постановява решение, което не подлежи на обжалване.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2490-МИ / 22.09.2023

  относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

 • № 2489-МИ / 22.09.2023

  относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

 • № 2488-МИ / 21.09.2023

  относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

 • всички решения