Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2288-МИ/НР
София, 21 септември 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Хатидже Нуриева Хасан, представляваща инициативен комитет за участие в изборите за общински съветници и за кмет в община Велики Преслав срещу решение № 046 от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Велики Преслав

Постъпила е жалба до Централната избирателна комисия от Хатидже Нуриева Хасан, представляваща инициативен за участие в изборите за общински съветници и за кмет в община Велики Преслав срещу решение № 046 от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Велики Преслав, с което е отказана  регистрацията на инициативния комитет за участие в изборите за общински съветници в община Велики Преслав.

Жалбата е подадена на 17 септември 2015 г. чрез ОИК – Велики Преслав, до Централната избирателна комисия. Преписката е постъпила от ОИК – Велики Преслав, на електронната поща на ЦИК и е заведена с вх. № МИ-15-756/18.09.2015 г. Жалбата с оригиналните документи са постъпили в Централната избирателна комисия на 19.09.2015 г. Към нея са приложени: регистри на инициативните комитети /ИК/ за издигане на независим кандидат в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. в община Велики Преслав; страници под № 4-ОС и № 4–КО от посочените регистри; решение за създаване на ИК – 2 бр.; заявление за регистрация на ИК - 2 бр.; протокол на ИК – 2 бр.; удостоверения за постоянен и настоящ адрес, издадени от ГРАО – Велики Преслав - 4 бр. декларации по чл. 153, ал. 4, т. 3 – 6 бр.; декларации по чл. 153, ал. 4, т. 4 – 6 бр.; декларации (образец на подписа) – 6 бр.; удостоверения от банка ДСК – 2 бр.; решения № 046 от 14.09.2015 г. и № 047 от 14.09.2015 г. на ОИК – Велики Преслав, протокол № 4/14.09.2015 г. от заседание на ОИК – Велики Преслав. 

В жалбата се съдържа несъгласие с обжалваното решение, с което ОИК – Велики Преслав е отказала регистрацията на ИК за участието му в изборите за общински съветници в община Велики Преслав. Твърди се, че същото е неправилно и незаконосъобразно. Направено е искане за отмяна на обжалваното решение както и за постановяване на решение, с което да се допусне регистрацията на ИК за участие в избора за общински съветници в община Велики Преслав.

Жалбата е подадена в срок от лице с правен интерес, надлежно легитимирало представителната си власт. Същата е допустима, разгледана по същество – неоснователна.

От представените доказателства е видно, че с решение № 046 от 14.09.2015 г. на ОИК – Велики Преслав отказва да регистрира инициативен комитет в състав от три лица за издигането на независим кандидат за общински съветник в община Велики Преслав. При извършената проверка в ТЗ ГРАО – Велики Преслав е установено, че Хюсню Мустафов Хамидов – член на ИК е с адресна регистрация по настоящ адрес в с. Тушовица, общ. Върбица от 11.07.2014 г., а в декларацията па чл. 153, ал. 4, т. 3 от ИК лицето е посочило, че е с настоящ адрес в гр. Велики Преслав. От същата проверка се установява, че Хюсеин Османов Хюсеинов – член на ИК е с адресна регистрация по настоящ адрес в гр. Шумен от 30.09.2011 г., а  в декларацията па чл. 153, ал. 4, т. 3 от ИК лицето е посочило, че е с настоящ адрес в гр. Велики Преслав.

В представеното решение за създаване на ИК от 06.09.2015 г. е посочено, че същият се създава и за издигане на независим кандидат за кмет и за независим кандидат за общински съветник на Велики Преслав.

От регистъра на ИК за издигане на независим кандидат за кмет на община Велики Преслав е видно, че същият ИК е подал заявление, заведено под № 4-КО на 14.09.2015 г. в 10.25 ч., за регистрация за участие в изборите, издигайки за кандидат за кмет на община Велики Преслав, същото лице, което са посочили като кандидат за независим общински съветник. По това заявление ОИК Велики Преслав се е произнесла с Решение № 047 от 14.09.2014 г., като е отказала регистрацията на ИК за участие в изборите за кмет на община Велики Преслав.

Видно от протокол № 4/14.09.2015 г. от проведеното заседание, обжалваното решение, както и Решение № 047 от 14.09.2014 г. са приети единодушно от гласувалите 11 (единадесет) членове на ОИК – Велики Преслав.

Централната избирателна комисия въз основа на фактите от представените доказателства прави следните изводи:

Решението за създаване на ИК за издигане на кандидат за кмет и за кандидат за общински съветник на Велики Преслав противоречи на чл. 151, ал. 4 от Изборния кодекс и раздел VII, т. 5, буква „б“ на Решение № 1550-МИ от 27 август 2015 г. на ЦИК.

Наличието на подадено второ заявление от същия ИК за издигането на едно и също лице за различен вид избор противоречи на чл. 151, ал. 4 от Изборния кодекс. В конкретния случай не са и налице условията по чл. 413, ал. 5 от Изборния кодекс, тъй като подаденото заявление не отговаря на изискванията на чл. 153 от Изборния кодекс.

В преписката липсва информация за лицето, което ще отговаря за финансовата отчетност на предизборната кампания на ИК съгласно изискването на чл. 153, ал. 4, т. 7 от Изборния кодекс.

Предвид гореизложеното жалбата е неоснователна, а обжалваното решение – законосъобразно.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Хатидже Нуриева Хасан, представляваща инициативен комитет за участие в изборите за общински съветници и за кмет в община Велики Преслав срещу решение № 046 от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Велики Преслав, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2917-НС / 30.11.2023

    относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

  • всички решения