Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2287-НС
София, 27 март 2013 г.

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ” за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ", подписано от Петя Ставрева Ставрева в качеството на председател и представляващ партията, заведено под № 26 на 24 март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 13.07.2007 г. по ф. д. № 10398/2007 г. на СГС - ФО, 2 състав, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; заверено от съда решение от 18.12.2009 г. по ф.д. № 10398/2007 г. на СГС - ТО, 5-2 състав, за вписване на промени в специалния регистър за политически партии при СГС на ПП „Обединени земеделци"; заверено от съда решение от 01.07.2011 г. на СГС - ТО, VІ-2 състав за вписване на промени по партидата на ПП „Обединени земеделци"; заверено от съда решение от 31.01.2013 г. на СГС - ТО, VІ-2 състав, за вписване на промени по партидата на ПП „Обединени земеделци"; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 14.03.2013 г. от СГС - ФО, 2 състав, по ф.д. № 10398/2007 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 156 на „Държавен вестник", бр. 100 от 2007 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; заверено от партията копие на стр. 1 и стр. 124 на „Държавен вестник", бр. 58 от 2011 г. за вписани промени в партията; заверено от партията копие на стр. 1 и стр. 106 на „Държавен вестник", бр. 21 от 2013 г. за вписани промени в партията; извлечение от протокол от заседание на Постоянното присъствие на ПП „Обединени земеделци", проведено на 18.03.2013 г. за регистрация на партията в Централната избирателна комисия за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.; образец от подписа на представляващия партията; образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-138 от 19.03.2013 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2009, 2010 и 2011 г.; заверен от СГС устав на партията; удостоверение от 14.03.2013 г. на СГС - ФО по ф.д. № 10398/2007 г., издадено на основание чл. 19а от Закона за политическите партии; удостоверение от 25.03.2013 г. на „Банка ДСК" ЕАД - Регионален център София-Запад, Финансов център 3, за актуална банкова сметка; банково бордеро за внесен безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК от 19.03.2013 г.; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 20 338 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: ПП „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ".
От писмо с вх. № 145-НС от 25 март 2013 г. на ЦИК от БНБ се установява, че на 22 март 2013 г. по сметката в БНБ e постъпил внесеният от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в размер на 10 000 лева.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за регистрация на политическа партия „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 във връзка с чл. 82, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 78, чл. 82 и чл. 83, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Регистрира политическа партия „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3498-НС / 23.06.2024

    относно: обявяване на Стоян Александров Михалев за народен представител от Двадесет и четвърти изборен район – София, в Петдесетото Народно събрание

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • всички решения