Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2284-ЕП/МИ
София, 23 март 2021 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатани помещения в община Ябланица, област Ловеч, в които се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г. и от изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г.

По електронната поща на Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № ЕП-14-1\1 от 25.03.2021 г. от Найден Найденов – кмет на община Ябланица, област Ловеч, за отваряне на запечатано помещение № 2, намиращо се в гр. Ябланица, област Ловеч, ул. „Мико Петков“ № 1-3, нова административна сграда, ляв вход на приземен етаж, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г., и помещение № 3, в гр. Ябланица, област Ловеч, ул. „Мико Петков“ № 1-3, нова административна сграда, ляв вход на приземен етаж, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г.

Достъпът до помещението е необходим във връзка с искане от Застрахователна компания „Лев Инс“ АД за предоставяне на извлечение само на подписа, положен от лицето Юлиана Маринова Райкова в избирателни списъци за секция № 013 (с. Орешене) от произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г. и от изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г.

Съгласно Решение № 1244-МИ от 30 септември 2019 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 1244-МИ от 30 септември 2019 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отваряне на запечатано помещение № 2, намиращо се в гр. Ябланица, област Ловеч, ул. „Мико Петков“ № 1-3, нова административна сграда, ляв вход на приземен етаж, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г., и помещение № 3, в гр. Ябланица, област Ловеч, ул. „Мико Петков“ № 1-3, нова административна сграда, ляв вход на приземен етаж, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г. АД, във връзка с искане на Застрахователна компания „Лен Инс“ АД, за предоставяне на извлечение само на подписа, положен от лицето Юлиана Маринова Райкова в избирателни списъци за секция № 013 (с. Орешене) от произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г. и от изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г.

Достъпът до запечатаните помещения, в което се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 4 от Решение № 1244-МИ от 30 септември 2019 г. от комисия от длъжностни лица, определена със заповед на кмета на общината.

За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на т. 5 от № 1244-МИ от 30 септември 2019 г. на ЦИК.

След предоставяне на исканите документи от Застрахователна компания „Лев Инс“ АД, помещенията, в които се съхраняват изборните книжа и материали, да се запечатат по реда на Решение № 1244-МИ от 30 септември 2019 г. на ЦИК.

Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставените протоколи да се изпратят на ЦИК.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

НН/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения