Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2279-МИ
София, 19 септември 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Александър Славейков Танев, представляващ инициативен комитет за издигане на Венцислав Георгиев Кошов за независим кандидат за кмет на кметство Мененкьово в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., срещу решение № 64-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Белово

Производството е по чл. 88 във връзка с чл. 58 от ИК.

Постъпила е жалба до Централната избирателна комисия чрез Общинската избирателна комисия в община Белово от Александър Славейков Танев, представляващ инициативен комитет за издигане на Венцислав Георгиев Кошов за независим кандидат за кмет на кметство Мененкьово в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., срещу решение № 64-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Белово. Жалбата е постъпила  на електронната поща на ЦИК и е заведена с вх. № МИ-12-6 от 16.09.2015 г.

В жалбата се обективира оплакване за необоснованост на обжалваното решение, а така също се твърди, че същото е неправилно и незаконосъобразно. Жалбоподателят твърди, че е приложил  при искането за регистрация и прилага отново към жалбата копие от документ от ДСК  за налична банкова сметка и обективира оплакване, че неправилно ОИК -Белово, не е приела този документ, понеже не е озаглавен „удостоверение", каквото е законовото изискване. Твърди се, че липсват мотиви към обжалваното решение.

Към жалбата са приложени преписи от обжалваното решение, от документ от Банка ДСК ЕАД за налична банкова сметка и от  протокол от учредителното събрание за образуване на инициативния комитет. Преписката не е комплектувана от ОИК - Белово, и не е изпратена в ЦИК до настоящия момент.

Въпреки това, с оглед предвидените в Изборния кодекс преклузивни срокове за регистрация, а и с оглед изяснената фактическа обстановка по случая, Централната избирателна комисия счита, че следва да се произнесе по жалбата своевременно.

При изложената фактическа обстановка Централната избирателна комисия приема, че жалбата е подадена в предвидения от закона срок от легитимирано лице, което има и правен интерес от обжалваното решение, поради което се явява допустима, а по същество основателна.

Видно от обжалваното решение е, че ОИК - Белово неправилно не е обсъдила приложения към жалбата документ от Банка ДСК ЕАД, който въпреки че не носи наименование „удостоверение", очевидно сочи за наличието на банкова сметка към момента на постановяване на обжалваното решение. Вярно е също така, че на реда „име на клиент" в документа неправилно е изписано „инициативен комитет - село Мененкьово", вместо името на лицето, представляващо инициативния комитет, но следва да се вземе под внимание и фактът, че непосредствено отдолу е изписан единен граждански номер, който съвпада с този на лицето, представляващо инициативния комитет, което лице е и жалбоподател в настоящото производство. Ноторно известен факт е, че единен граждански номер може да има само физическо лице, което обуславя и извода, че банковата сметка е на името именно на това физическо лице. От друга страна, от мотивната част на обжалваното решение е видно, че само поради непредставянето на въпросното удостоверение по чл. 153, ал. 4, т. 6 от ИК комисията е отказала регистрацията. Няма също така данни за дадени указания по смисъла на  чл. 154, ал. 1 от ИК на молителя.

Водима от горното и на основание чл. 53, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 и чл. 58 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 64 МИ на ОИК - Белово, от 14.09.2015 г.

УКАЗВА на ОИК - Белово, да разгледа отново искането за регистрация на инициативния комитет за издигане на Венцислав Георгиев Кошов за независим кандидат за кмет на кметство Мененкьово при спазване указанията за прилагане и тълкуване на закона, залегнали в настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения