Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2276-НС
София, 20 март 2021 г.

ОТНОСНО: сигнал от Съвета за електронни медии за допуснато нарушение на чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс

На 19.03.2021 г. в деловодството на ЦИК е постъпил сигнал с вх. № НС-20-79/19.03.2021 г. от Съвета за електронни медии. В сигнала се твърди, че в телевизионна програма БЪЛГАРИЯ 24 на доставчика на медийни услуги „Вижън Лаб“ ЕООД, излъчена на 11.03.2021 г. от 18:29 ч. до 18:34 ч., е излъчена платена агитационна форма за кандидата за народен представител от ПП ВМРО - БНД Султанка Петрова, в която присъстват религиозни изображения и знаци в нарушение на чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс. Към сигнала е приложен един брой диск с откъс от излъчения материал.

На ЦИК е служебно известно, че Султанка Димитрова Петрова, ЕГН …, е регистрирана като кандидат за народен представител от листата на ПП ВМРО - БНД под № 1 в Четиринадесети изборен район – Пернишки.

Съгласно публичния регистър на СЕМ, публикуван на www.cem.bg програма БЪЛГАРИЯ 24 е с национален обхват и се доставя от „Вижън Лаб“ ЕООД, ЕИК 200963607 със седалище и адрес на управление в град София, ул. „Пиротска“ № 5, ет. 1.

Видеоматериалът е излъчен по програма БЪЛГАРИЯ 24 на 11.03.2021 г. в обособена рубрика „Парламентарни избори 2021“, с начало 18:29:47 ч. и край 18:34:47 ч. Материалът съдържа обозначение, че е платена форма, както и наименованието на партията ВМРО-БНД и номера на партията в бюлетината в изборите на 04.04.2021 г. Материалът съдържа изображения на вътрешността на православен храм, свещенослужител и други християнски символи – кръст и икони, излъчени по програма БЪЛГАРИЯ 24 на 11.03.2021 г. между 18:29:55 ч. и 18:33:33 ч., след което продължава с представяне на приноса на ПП ВМРО-БНД за повишаването на пенсиите и заплатите на учителите и войниците. В края на материала се съдържа и информацията по чл. 183, ал. 2 от ИК.

От обективна страна се налага извод, че съдържанието на описания видеоматериал дава основание същия да бъде квалифициран като агитационен материал по смисъла на чл. 183, ал. 1 ИК. С използваните в него религиозни знаци и изображения е нарушена забраната по чл. 183, ал. 4, изр. второ, предл. последно ИК – в агитационните материали се забранява използването на религиозни знаци или изображения. Съгласно чл. 480, ал. 2 ИК който наруши забраната по чл. 183, ал. 4 от ИК се наказва с глоба в размер от 2000 – 5000 лв.

От субективна страна субект на нарушението може да бъде всяко физическо лице. В случая кандидатът на ПП ВМРО - БНД д-р Султанка Петрова е използвала описаните по-горе религиозни знаци и изображения в агитационния материал, целящ да популяризира нейната кандидатура за народен представител и на ПП ВМРО - БНД. Кандидатът за народен представител е съзнавала, че извършването на религиозния ритуал в храма, както и религиозните знаци и изображения се заснема от телевизионен екип, като самата тя е давала изявления пред камерата, както и че материалът ще се излъчи в телевизионна програма в нейна подкрепа. Изложеното налага извода, че Султанка Димитрова Петрова, ЕГН …, е допуснала нарушение на чл. 480, ал. 2 във връзка с чл. 183, ал. 4 ИК.

На основание чл. 496, ал. 1 ИК актовете за установяване на нарушенията по чл. 480, ал. 2 ИК се съставят по решение на съответната избирателна комисия в 3-дневен срок от получаване на сигнала за нарушението. Съгласно чл. 496, ал. 2 ИК актовете за установяване на нарушенията по чл. 480 ИК се съставят от председателя на Централната избирателна комисия в случаите, когато тя упражнява контрол съгласно кодекса. Предвид обстоятелството, че програма БЪЛГАРИЯ 24 е с национален обхват и се доставя от „Вижън Лаб“ ЕООД, ЕИК 200963607, се налага извод, че компетентен да състави акт за установяване на допуснатото нарушение е председателят на ЦИК по решение на комисията.

Предвид изложеното, на основание чл. 57, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 491, ал. 1 и 2, чл. 480, ал. 2 и чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Председателят на Централната избирателна комисия да състави акт за установяване на административно нарушение на забраната на чл. 183, ал. 4 ИК във връзка с чл. 480, ал. 2 ИК на 11.03.2021 г. в програма БЪЛГАРИЯ 24 за времето между 18:29:55 ч. и 18:33:33 ч., изразяващо се в използване на религиозни знаци и изображения от Султанка Димитрова Петрова, ЕГН …, кандидат за народен представител от ПП ВМРО-БНД в Четиринадесети изборен район – Пернишки.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ПБ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения