Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2275-НС
София, 20 март 2021 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на РИК в Шестнадесети изборен район – Пловдив

Постъпило е предложение на електронната поща на Централната избирателна комисия с вх. № НС-15-182 от 19.03.2021 г. и по пощата с вх. № НС-15-182 от 20.03.2021 г. от Калин Милчев – пълномощник на коалиция „БСП за България“, за промени в състава на РИК в Шестнадесети изборен район – Пловдив. Предлага се на мястото на Цеца Пенчева Бресковска – член на РИК, да бъде назначен за член на РИК Георги Димитров Искров от списъка на предложените резервни членове.

Към предложението е приложено заявление от Цеца Пенчева Бресковска за освобождаването й като член на РИК в Шестнадесети изборен район – Пловдив, декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК; копие от дипломата и удостоверение на Георги Димитров Искров, удостоверение за правоспособност № 111 от Министерството на правосъдието, и пълномощно от Корнелия Нинова – председател на партията, в полза на Калин Иванов Милчев.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на РИК в Шестнадесети изборен район – Пловдив, Цеца Пенчева Бресковска, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на РИК в Шестнадесети изборен район – Пловдив, Георги Димитров Искров, ЕГН ….

На назначения член да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

БА/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2446-НС / 13.04.2021

    относно: жалба от Пламен Стоянов Велчев – кандидат за народен представител от ПП БНО, срещу решение № 200/04.03.2021 г. на РИК в Трети изборен район – Варненски

  • № 2445-НС / 13.04.2021

    относно: жалба от Даниела Петрова Георгиева – застъпник в СИК № 29 – СУ „Димчо Дебелянов“ – Варна, срещу решение № 202/04.03.2021 г. на РИК в Трети изборен район – Варненски

  • № 2444-НС / 11.04.2021

    относно: обявяване на Антон Йорданов Адамов за народен представител в Двадесет и четвърти изборен район – София, в Четиридесет и петото Народно събрание

  • всички решения