Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2275-НС
София, 20 март 2021 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на РИК в Шестнадесети изборен район – Пловдив

Постъпило е предложение на електронната поща на Централната избирателна комисия с вх. № НС-15-182 от 19.03.2021 г. и по пощата с вх. № НС-15-182 от 20.03.2021 г. от Калин Милчев – пълномощник на коалиция „БСП за България“, за промени в състава на РИК в Шестнадесети изборен район – Пловдив. Предлага се на мястото на Цеца Пенчева Бресковска – член на РИК, да бъде назначен за член на РИК Георги Димитров Искров от списъка на предложените резервни членове.

Към предложението е приложено заявление от Цеца Пенчева Бресковска за освобождаването й като член на РИК в Шестнадесети изборен район – Пловдив, декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК; копие от дипломата и удостоверение на Георги Димитров Искров, удостоверение за правоспособност № 111 от Министерството на правосъдието, и пълномощно от Корнелия Нинова – председател на партията, в полза на Калин Иванов Милчев.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на РИК в Шестнадесети изборен район – Пловдив, Цеца Пенчева Бресковска, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на РИК в Шестнадесети изборен район – Пловдив, Георги Димитров Искров, ЕГН ….

На назначения член да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

БА/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения