Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2275-НС
София, 27 март 2013 г.

ОТНОСНО: отказ за регистрация на политическа партия „РЕФОРМА“ за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „РЕФОРМА", подписано от представляващия Председател на Политически съвет Петър Николаев Клисаров, заведено под № 60 на 27 март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 29.12.2005 г. по ф. д. № 14445/2005 г. на СГС - ФО, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 19.03.2013 г. от СГС - ФО, 6 състав, по ф. д. № 14445/2005 г; заверено от партията копие от стр. 1 и стр.176 на „Държавен вестник", бр. 17 от 2006 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; заверен от СГС- ТО Устав на партията; Протокол от заседание на политически съвет на партията от 13.03.2013 г., на което е взето решение за участие на партията в предстоящите избори за народни представители на 12 май 2013 г.; образец от подпис на представляващия, направен в самото заявление; образец от печата на партията, направен в заявлението; удостоверение от 19.03.2013 г. на СГС - ФО по ф.д. № 14445/2005 г., издадено на основание чл. 19а от Закона за политическите партии; удостоверение № 48-00-226 от 19.03.2013 г. на Сметната палата, за внесени финансови отчети на партията за 2009, 2010 и 2011 г.; удостоверение Изх. № 12928 от 20.03.2013 г. на „Юробанк България"АД за актуална сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания на партията; заявление подписано от представляващия партията, че изискването за представяне на безлихвен депозит в размер на 10 000 лв. е противоконституционно; заявление подписано от представляващия партията, че изискването за събиране на имена, ЕГН-та и подписи на не по-малко от 7000 граждани е противоконституционно.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: РЕФОРМА.
Дадени са указания на основание чл. 83, ал. 1, изр. 2 от ИК представляващият партията да представи банков документ за внесен депозит по чл. 79, ал. 1 от Изборния кодекс и списък, съдържащ имената, ЕГН и саморъчен подпис на не по-малко от 7000 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.
В срока по чл. 83, ал. 1 от Изборния кодекс цитираните по-горе документи не са представени. Не са изпълнени разпоредбите на чл. 83, ал. 1 във връзка с чл.82, ал.3, т.6 и 7 от Изборния кодекс и указанията по Раздел II и т. 9, букви „ж" и „з" от Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Предвид изложеното и на основание чл.83, ал. 2 във връзка с чл. 82, ал. 3, т. 6 и 7 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТКАЗВА ДА РЕГИСТРИРА политическа партия „РЕФОРМА" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2539-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от Виктор Серафимов, пълномощник на коалиция „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА“, срещу решение № 116-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Плевен

  • № 2538-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, представлявана от Цветан Иванов Миньовски и Йордан Тодоров Гергов, срещу решение № 122-МИ от 26.09.2023 г., на Общинска избирателна комисия – Бургас

  • № 2537-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на кметство срещу мълчалив отказ на ОИК – Силистра да регистрира кандидата за участие в изборите за кмет на кметство в с. Професор Иширково, община Силистра

  • всички решения