Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2271-НС
София, 19 март 2021 г.

ОТНОСНО: жалба от ПП „Консервативно обединение на десницата“ (ПП КОД) чрез упълномощения представител Костадин Николов Дамянов срещу решение № 130-НС/14.03.2021 г. на РИК 17 – Пловдивски

Производството е по реда на чл. 73, ал.1 от Изборния кодекс (ИК).

Образувано е по жалба, подадена от Костадин Николов Дамянов, като упълномощен представител на ПП „Консервативно обединение на десницата“ (ПП КОД) срещу Решение № 130-НС/14.03.2021 г. на РИК 17 – Пловдивски.

Жалбата е постъпила чрез РИК 17 – Пловдивски, с оригинално придружително писмо в ЦИК, заедно с цялата преписка с вх. № НС-15-166 от 17.03.2021 г.

С вх. № НС-10-124 от 18.03.2021 г. е постъпило становище по жалбата от шестима членове на РИК 17 – Пловдивски.

С обжалваното решение цитираната РИК се е произнесла по повод сигнал, подаден от жалбоподателя в това производство, наименуван жалба до РИК 17 – Пловдив област, с вх. № 5 от 11.03.2021 г. и допълнение към него от 12.03.2021 г. Сигналът е относно твърдяно нарушаване на изборното законодателство и Решение № 1999-НС от 09.02.2021 г. на ЦИК от областния управител на област Пловдив Дани Стефанова Каназирева, водач на листа на коалиция „ГЕРБ – СДС“ в МИР 17, и по-специално разпоредбата на чл. 161 ИК.

Видно от представеното извлечение от протокол № 9 от 14.03.2021 г. на РИК 17 – Пловдивски, същата се е произнесла с мотивирано решение в присъствието на 19 членове, от които 14 са подкрепили обжалваното решение, а 5 са гласували против, т.е. решението е взето при наличие на необходимия кворум и с необходимото мнозинство. Със своето решение РИК 17 – Пловдивски, е отхвърлила подадената до нея жалба и не е установила нарушение на Изборния кодекс от страна на Дани Стефанова Каназирева в качеството на кандидат за народен представител. Решението е изпратено на Министерския съвет на Република България, като работодател, с оглед налични данни за извършване на дисциплинарно нарушение от същата в качеството й на областен управител на област Пловдив.

В жалбата до Централната избирателна комисия срещу решението на РИК 17 – Пловдивски, се изтъкват доводи относно неговата незаконосъобразност, като жалбоподателят моли обжалваното решение да бъде отменено и Централната избирателна комисия да се произнесе по същество, като констатира твърдените нарушения и наложи предвидените в закона санкции. Съдържат се оплаквания и относно промени в текста на публикуваното решение, извършени след публикуването му.

Жалбата е подадена в срок съгласно чл. 73, ал. 1 ИК, но се явява недопустима, тъй като е подадена от лице без правен интерес, поради което следва да бъде оставена без разглеждане.

Това е така, защото жалбоподателят в производството пред районната избирателна комисия всъщност е сезирал комисията със сигнал за твърдени от него извършени нарушения от страна на кандидата за народен представител Дани Каназирева, която се твърди, че е продължила да изпълнява правомощията си като областен управител, възползвайки се от служебното си положение, въпреки задължението й съгласно чл. 161, ал. 1 от Изборния кодекс.

Подалото сигнала лице обаче съгласно константната практика в това отношение на съдилищата, включително и на Върховния административен съд, не придобива качеството на страна в административнонаказателното производство. Ролята на това лице се изчерпва със сезирането на компетентния за произнасяне орган и не продължава по-нататък в производството.

Ето защо подателят на жалбата пред ЦИК не разполага с активна легитимация.

Дори жалбата да бе разгледана по същество, същата е неоснователна, доколкото не се оспорва фактът, че г-жа Каназирева е изпълнила формалното си задължение, вменено й от разпоредбата на чл. 161, ал. 1 ИК, като е излязла в платен годишен отпуск, считано от 04.03.2021 г., непосредствено след регистрацията си като кандидат, до 03.04.2021 г.

В случай че тя се е възползвала от поста си като областен управител през време на отпуската отношение следва да вземе нейният работодател Министерски съвет на Република България, както правилно е отбелязано в диспозитива на обжалваното решение.

Що се касае до оплакването на жалбоподателя за промени в текста на обжалваното решение след неговото публикуване, Централната избирателна комисия следва да разгледа случая в отделно производство.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ПП „Консервативно обединение на десницата“ (ПП КОД) чрез упълномощения представител Костадин Николов Дамянов срещу решение № 130-НС/14.03.2021 г. на РИК 17 – Пловдивски.

Решението на РИК – Пловдивски, подлежи на обжалване пред Административен съд – Пловдив, чрез РИК – Пловдивски, в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ИИ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения