Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2268-НС
София, 19 март 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „НОВА АЛТЕРНАТИВА“ за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № 13-2 от 19.03.2021 г. от сдружение „НОВА АЛТЕРНАТИВА“, от Димчо Симеонов Веселинов, представляващ сдружението, чрез пълномощника Камелия Стоянова Нейкова, регистрирана с Решение на ЦИК № 2233-НС от 16.03.2021 г. българска неправителствена организация за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Димчо Симеонов Веселинов – представляващ сдружението, в полза на Камелия Стоянова Нейкова;

- пълномощно от Димчо Симеонов Веселинов – представляващ сдружението, в полза на 6 (шест) лице – представител на сдружение пълномощно от Димчо Симеонов Веселинов – представляващ сдружението;

- декларации по образец (Приложение № 31-НС от изборните книжа) – 6 (шест) бр.;

- списък с имената и единния граждански номер на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. Списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели 6 лица.

На 16.03.2021 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „НОВА АЛТЕРНАТИВА“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 5 от лицата отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за едно лице е установено несъответствие.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 2017-НС от 11 февруари 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдател 5 (пет) упълномощени представители на сдружение „НОВА АЛТЕРНАТИВА“, както следва:

Име, презиме, фамилия ЕГН
1. Андрей Митков Делчев  
2. Малина Христова Делчева  
3. Адриана Андреева Делчева  
4. Любомир Лозанов Герасимов  
5. Мария Венцеславова Тенчева  

Регистрираният наблюдател да се впише в публичния регистър.

На регистрирания наблюдател да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

МД/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения