Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2267-НС
София, 19 март 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „БЪДЕЩЕ ЗА СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № 18 от 19.03.2021 г. от сдружение „БЪДЕЩЕ ЗА СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ“, представлявано от Иванка Дончева Делева чрез пълномощника Ивайло Тодоров Цветков, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Иванка Дончева Делева, представляваща сдружението, в полза на Ивайло Тодоров Цветков;

- пълномощно от Иванка Дончева Делева, представляваща сдружението, в полза на 12 (дванадесет) лица – представители на сдружение „БЪДЕЩЕ ЗА СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ“;

- декларации по образец (Приложение № 31-НС от изборните книжа) – 12 (дванадесет) бр.;

- списък с имената и единния граждански номер на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. Списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

- удостоверение за актуално състояние от Окръжен съд – Монтана, издадено на 08.03.2021 г. по ф.д. № 8/2014 г.

Централната избирателна комисия приема, че е спазено изискването на т. 3.1. от раздел І на Решение № 2017-НС от 11 февруари 2021 г. на ЦИК.

На 19 март 2021 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „БЪДЕЩЕ ЗА СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 10 от лицата отговарят на изискванията на Изборния кодекс, включително и на т. 21 от раздел ІІІ на Решение № 2017-НС от 11 февруари 2021 г. на ЦИК, а за 2 лица са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 2017-НС от 11 февруари 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „БЪДЕЩЕ ЗА СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 10 (десет) упълномощени представители на сдружение, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.

Бонка Цветанова Георгиева

 

2.

Сабрина Тихомирова Иванова

 

3.

Ивайло Тодоров Цветков

 

4.

Александър Крумов Александров

 

5.

Ивайло Александров Крумов

 

6.

Съзлийка Милчова Александрова

 

7.

Красимира Александрова Бориславова

 

8.

Надежда Петкова Илиева

 

9.

Савина Петкова Котова - Крумова

 

10

Милена Валериева Димитрова

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

    относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

  • № 3487-МИ / 18.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • № 3486-МИ / 18.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен

  • всички решения