Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2267-НС
София, 27 март 2013 г.

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ“ за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ", подписано от председателя и представляващ партията Весела Атанасова Драганова, заведено под № 66 на 27 март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 10.03.1997 г. по ф. д. № 1507/1997 г. на СГС - ФО, 3 състав, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 14.03.2013 г. от СГС - ФО, 3 състав, по ф.д. № 1507/1997 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 29 на „Държавен вестник", бр. 23 от 1997 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; решение на Националния съвет на партията от 15.03.2013 г., на което е взето решение за участие на партията в предстоящите избори за народни представители на 12 май 2013 г.; вносна бележка за внесен безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК от 27.03.2013 г. от „Токуда Банк"; образец от подписа на председателя на партията; образец от печата на партията; заверен от СГС устав на партията; удостоверение № 48-00-154 от 19.03.2013 г. на Сметната палата, за внесени годишни финансови отчети за 2009 г., 2010 г. и 2011 г.; удостоверение от 14.03.2013 г. на СГС - ТО по ф.д. № 1507/1997 г., издадено на основание чл. 19а от Закона за политическите партии; удостоверение от „Токуда Банк" АД, клон Централно управление за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания на ПП „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ" списък, съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 10 548 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.
Заявено е искане за отпечатване на пълното и съкратеното наименование на партията в бюлетината, като: ПП ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ.
От писмо с вх. № 219-НС от 27 март 2013 г. на ЦИК от БНБ се установява, че на 27 март 2013 г. по сметката в БНБ e постъпил внесеният от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в размер на 10 000 лева.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за регистрация на политическа партия „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 във връзка с чл. 82, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 76 и чл. 82 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Регистрира политическа партия „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3498-НС / 23.06.2024

    относно: обявяване на Стоян Александров Михалев за народен представител от Двадесет и четвърти изборен район – София, в Петдесетото Народно събрание

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • всички решения