Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2266-НС
София, 27 март 2013 г.

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА“ за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА", подписано от председателите и представляващи партията Иван Георгиев Генов и Маргарита Милева Милева, заведено под № 40 на 25 март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 26.05.2009 г. по ф. д. № 252/2009 г. на СГС - ФО, 7 състав, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 15.03.2013 г. от СГС - ФО, 7 състав, по ф.д. № 252/2009 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 95 на „Държавен вестник", бр. 43 от 2009 г., протокол от заседание от 15.03.2013 г. на Националния комитет на партията за регистрация на партията за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.; образец от подписите на председателите на партията; образец от печата на партията; вносна бележка от БНБ за внесен безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК от 25.03.2013 г.; удостоверение № 48-00-194 от 19.03.2013 г. на Сметната палата, за внесени финансови отчети на партията за 2010, 2011 и 2012 г.; заверен от СГС устав на партията; удостоверение от 15.03.2013 г. на СГС - ТО, по ф.д. № 252/2009 г., издадено на основание чл. 19а от Закона за политическите партии; удостоверение от 22.03.2013 г. на „Първа инвестиционна банка" за открита сметка в лева, по която ще се обслужва предизборната кампания на ПП „БЪЛГАРСКА ЛЕВИЦА"; декларация от представляващите партията, че банковата сметка ще се ползва само за целите на предизборната кампания в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 12 703 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА.
От писмо с вх. № 175-НС от 26 март 2013 г. на ЦИК от БНБ се установява, че на 26 март 2013 г. по сметката в БНБ e постъпил внесеният от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в размер на 10 000 лева.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за регистрация на политическа партия „БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 във връзка с чл. 82, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 76 и чл. 82 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Регистрира политическа партия „БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА .
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения