Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2259-МИ
София, 7 септември 2023 г.

ОТНОСНО: регистрация на коалиция „СЪЕДИНЕНИ ЗА ПЛОВДИВ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Постъпило е заявление от коалиция „СЪЕДИНЕНИ ЗА ПЛОВДИВ“, подписано от Георги Петров Титюков, представляващ коалицията, заведено под № 3 на 4 септември 2023 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Към заявлението са приложени:

1. Удостоверение за актуално състояние на партия „КАУЗА БЪЛГАРИЯ“, издадено на 11.08.2023 г. от СГС, VІ-14 състав, по ф.д. № 267/2011 г.

2. Удостоверение за актуално състояние на партия „НОВИТЕ ЛИДЕРИ“ /НЛ/, издадено на 24.08.2023 г. от СГС, VІ-14 състав, по ф.д. № 12836/2007 г.

3. Образци от подписите на представляващите съставните партии – 2 бр.

4. Образци от печатите на съставните партии – 2 бр.

5. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-511 от 10.08.2023 г. на партия „КАУЗА БЪЛГАРИЯ“ за внесен от партията финансов отчет за 2020, 2021 и 2022 г.

6. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-448 от 04.08.2023 г. на партия „НОВИТЕ ЛИДЕРИ“ /НЛ/ за внесен от партията финансов отчет за 2020, 2021 и 2022 г.

7. Решение за образуване на коалиция „СЪЕДИНЕНИ ЗА ПЛОВДИВ“ от 14.08.2023 г., подписано от представляващия партия „КАУЗА БЪЛГАРИЯ“ – Георги Петров Титюков, и представляващия партия „НОВИТЕ ЛИДЕРИ“ /НЛ/“ – Иванка Илиева Митева.

8. Образец от подписа на представляващия коалицията Георги Петров Титюков.

9. Списък, съдържащ имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 3788 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията, на хартиен носител и в структуриран електронен вид на технически носител.

10. Банково удостоверение от 07.08.2023 г. от „Търговска Банка Д“ АД, ФЦ Пловдив, за актуална банкова сметка на името на партия „КАУЗА БЪЛГАРИЯ“, която ще обслужва предизборната кампания на коалиция „СЪЕДИНЕНИ ЗА ПЛОВДИВ“.

11. Имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалиция „СЪЕДИНЕНИ ЗА ПЛОВДИВ“.

Заявено е искане за наименованието на коалицията в бюлетината по следния начин: КОАЛИЦИЯ СЪЕДИНЕНИ ЗА ПЛОВДИВ.

От протокол с вх. № МИ-04-03-25 от 05.09.2023 г. на ГД „ГРАО“ в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „СЪЕДИНЕНИ ЗА ПЛОВДИВ“ в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 140, ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „СЪЕДИНЕНИ ЗА ПЛОВДИВ“.

Налице са изискванията на чл. 140 от Изборния кодекс и Решение № 1960-МИ от 3 август 2023 г. на ЦИК за регистрация на коалиция „СЪЕДИНЕНИ ЗА ПЛОВДИВ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 140 и 141 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА коалиция „СЪЕДИНЕНИ ЗА ПЛОВДИВ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Наименованието на коалицията в бюлетината е: КОАЛИЦИЯ СЪЕДИНЕНИ ЗА ПЛОВДИВ

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Димитър Димитров

Секретар: Севинч Солакова

ССт/ЕИ


* Публикувано на

Свързани решения:

2436-МИ/

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения