Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2259-НС
София, 27 март 2013 г.

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „ЗЕЛЕНИТЕ” за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „ЗЕЛЕНИТЕ", подписано от Свилен Владимиров Овчаров, изрично упълномощен от съпредседателите на партията Андрей Николаев Ковачев, Деница Петрова Йоцова и Петко Костадинов Ковачев, заведено под № 50 на 26 март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 04.11.2008 г. по ф. д. № 622/2008 г. на СГС - ФО, 6 състав, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 21.03.2013 г. от СГС - ФО, 6 състав, по ф.д. № 622/2008 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 154 на „Държавен вестник", бр. 17 от 2009 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; ; банково бордеро за внесен безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК от 26.03.2013 г.; образци от подписите на съпредседателите на партията; образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-316 от 25.03.2013 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2010, 2011 И 2012 г.; заверен от СГС устав на партията; удостоверение от 21.03.2013 г. на СГС - ФО по ф.д. № 622/2008 г., издадено на основание чл. 19а от Закона за политическите партии; удостоверение № 546 от 26.03.2013 г. на „Про кредит банк", за актуална банкова сметка с приложена декларация от пълномощника на партията, че банковата сметка се използва и ще се използва за обслужване на предизборната кампания на ПП „ЗЕЛЕНИТЕ"; протокол от Националното събрание на ПП „ЗЕЛЕНИТЕ", компетентният съгласно чл. 18, т. 2 от Устава орган, проведено на 23 - 24.03.2013 г. за взето решение партията да участва на предсрочните избори за народни представители на 12 май 2013 г. и списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 9550 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: ПП ЗЕЛЕНИТЕ.
От писмо с изх. № 37-0116 от 27.03.2013 г. на БНБ се установява, че по набирателната сметка в БНБ e постъпил внесеният от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в размер на 10 000 лева.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за регистрация на политическа партия „ЗЕЛЕНИТЕ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 във връзка с чл. 82, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 76 и чл. 82 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Регистрира политическа партия „ЗЕЛЕНИТЕ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП ЗЕЛЕНИТЕ.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения