Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2258-МИ
София, 7 септември 2023 г.

ОТНОСНО: регистрация на коалиция „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Постъпило е заявление от коалиция „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА“, подписано от Виктор Владимиров Серафимов – упълномощен представител на коалицията, заведено под № 1 на 4 септември 2023 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Към заявлението са приложени:

1. Удостоверение за актуално състояние на партия „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“, издадено на 11.08.2023 г. от СГС, VІ-20 състав, по ф.д. № 33/2020 г.

2. Удостоверение за актуално състояние на партия „ЗЕЛЕН СЪЮЗ“, издадено на 10.08.2023 г. от СГС, VІ-4 състав, по ф.д. № 574/2010 г.

3. Образци от подписите на представляващите съставните партии – 2 бр.

4. Образци от печатите на съставните партии – 2 бр.

5. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-506 от 10.08.2023 г. на партия „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“ за внесен от партията финансов отчет за 2020, 2021 и 2022 г.

6. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-507 от 10.08.2023 г. на партия „ЗЕЛЕН СЪЮЗ“ за внесен от партията финансов отчет за 2020, 2021 и 2022 г.

7. Решение за образуване на коалиция „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА“ от 15.08.2023 г., подписано от представляващия партия „ЗЕЛЕН СЪЮЗ“ – Велемира Цвяткова Цвяткова, и представляващия партия „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“ – Цветан Генчев Цветанов.

8. Образец от подписа на представляващия коалицията Цветан Генчев Цветанов.

9. Списък, съдържащ имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 4550 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията, на хартиен носител и в структуриран електронен вид на технически носител.

10. Банково удостоверение от 17.08.2023 г. от Банка ДСК – АД, за актуална банкова сметка на името на партия „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“, която ще обслужва предизборната кампания на коалиция „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА“.

11. Имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалиция „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА“.

12. Пълномощно от представляващия коалицията в полза на Виктор Владимиров Серафимов.

Заявено е искане за наименованието на коалицията в бюлетината по следния начин: ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА.

От протокол с вх. № МИ-04-03-11 от 5 септември 2023 г. на ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА“ в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 140, ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА“.

Налице са изискванията на чл. 140 от Изборния кодекс и Решение № 1960-МИ от 3 август 2023 г. на ЦИК за регистрация на коалиция „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 140 и 141 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА коалиция „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Наименованието на коалицията в бюлетината е: ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Димитър Димитров

Секретар: Севинч Солакова

ССт/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3343-ЕП/НС / 21.05.2024

    относно: реда за образуване на секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3342-ЕП/НС / 21.05.2024

    относно: определяне на изпълнител по обществена поръчка в процедура на договаряне без предварително обявление за изработка и доставка на хартиени бюлетини за гласуване и ролки със специализирана хартия за бюлетини от машинно гласуване при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. по обособени позиции

  • № 3341-ЕП/НС / 21.05.2024

    относно: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Двадесет и девети изборен район – Хасковски

  • всички решения