Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2255-НС
София, 18 март 2021 г.

ОТНОСНО: назначаване на СИК на територията на община „Тунджа“ в Тридесет и първи изборен район – Ямболски, за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № НС-15-55 от 02.03.2021 г. е получена административната преписка относно назначаване на СИК на територията на община „Тунджа“ в Тридесет и първи изборен район – Ямболски, за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

РИК – Ямбол, е приела решение за отхвърляне в хипотезата на чл. 70, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс по отношение на назначаване на СИК на територията на община „Тунджа“ в Тридесет и първи изборен район – Ямболски.

Централната избирателна комисия установи, че в текста на решение № 26-НС от 28.02.2021 г. на РИК – Ямбол, са налице редица несъответствия, а именно в:

- избирателна секция № 312500004, Ботево, името Станимир Георгиев Георгиев е посочено два пъти като член;

- избирателна секция № 312500025, Кукорево, името Дянка Славова Петрова е посочено два пъти като член;

- избирателна секция № 312500028, Меден кладенец, името Димка Динева Ангелова е посочено два пъти – като председател и като член;

- избирателна секция № 312500033, Окоп, името Милен Георгиев Колев е посочено два пъти като член;

- избирателна секция № 312500035, Робово, името Станислав Георгиев Димитров е посочено два пъти –като председател и като секретар;

- избирателна секция № 312500047, Ханово, името Величка Йорданова Дичева е посочено два пъти – като секретар и като член.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УКАЗВА на РИК – Ямбол, да назначи секционните избирателни комисии на територията на община „Тунджа“ в Тридесет и първи изборен район – Ямболски, за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г. след отстраняване на несъответствията по отношение на състава на избирателни секции № 312500004, Ботево; № 312500025, Кукорево; № 312500028, Меден кладенец; № 312500033, Окоп; № 312500035, Робово; № 312500047, Ханово.

ВРЪЩА административната преписка на Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район – Ямболски.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ЕЧ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • № 2991-МИ / 20.02.2024

    относно: допълване на Решение № 2940-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • № 2990-МИ / 20.02.2024

    относно: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

  • всички решения