Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2244-МИ
София, 7 септември 2023 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК в Решение № 2180-МИ от 1 септември 2023 г. на ЦИК относно назначаване на Общинска избирателна комисия в Столична община, София-град, за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. и поправка на техническа грешка

 

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № МИ-10-35 от 05.09.2023 г. от Петя Бояджиева – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, за промени в състава на ОИК – Столична община, София-град. Към писмото е приложено заявление от Тодор Димитров Мадолев, назначен за член на ОИК – Столична община, София-град, с Решение на ЦИК 2180-МИ от 1 септември 2023 г, в което се заявява искане за освобождаването му като член на ОИК, поради възникнала невъзможност да осъществява функциите си по обективни причини.

В тази връзка ПП „Възраждане“ правят предложение членът Тодор Димитров Мадолев да бъде заменен от предложената на консултациите от тях резерва Милена Кирилова Колева.

Към преписката са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК на резервния член, копие от дипломата за завършено висше образование на Милена Кирилова Колева и пълномощно в полза на Петя Бояджиева.

При извършена служебна проверка се установява, че е допусната техническа грешка в Решение № 2180-МИ от 1 септември 2023 г. на ЦИК, като името на назначения за член на ОИК –Столична община, изписано в решението като Евгений Кирилов Пеплянков, следва да се чете „Евгений Кирилов Пепелянков“.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Столична община, София-град, Тодор Димитров Мадолев, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА като член на ОИК – Столична община, София-град, Милена Кирилова Колева, ЕГН ...

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

2. Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 2180-МИ от 1 септември 2023 г. на ЦИК, като името на назначения за член на ОИК –Столична община, Евгений Кирилов Пеплянков, да се чете „Евгений Кирилов Пепелянков“.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 


Зам.-председател: Димитър Димитров

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/ЕИ


* Публикувано на

Свързани решения:

2180-МИ/

Календар

Решения

  • № 3122-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3103-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район – Плевенски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3121-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3120-НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 9 юни 2024 г.

  • всички решения