Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2242-НС
София, 17 март 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ) за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 6 (6-3) от 16.03.2021 г. от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ), подписано от представляващия Михаил Стоянов Мирчев, чрез Надежда Богомилова Гологанова, регистрирана с Решение на ЦИК № 2188-НС от 09.03.2021 г. българска неправителствена организация за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от представляващия Михаил Стоянов Мирчев в полза на Надежда Богомилова Гологанова; 

- пълномощно от представляващия Михаил Стоянов Мирчев, в полза на 116 (сто и шестнадесет) лица – упълномощени представители на сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ);

- списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. Списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат;

- декларации по образец (Приложение № 31-НС от изборните книжа) – 116 (сто и шестнадесет) бр.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели 116 лица.

На 16.03.2021 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ).

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 107 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за 9 лица са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 2017-НС от 11 февруари 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 107 (сто и седем) упълномощени представители на сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ), както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.

Мария Колева Дачева

 

2.

Георги Радков Йорданов

 

3.

Иван Николов Ганев

 

4.

Мария Христова Спасова

 

5.

Стелияна Веселинова Иванова

 

6.

Данчо Филипов Тодоров

 

7.

Иван Георгиев Иванов

 

8.

Яко Атанасов Драганов

 

9.

Мартин Динков Георгиев

 

10.

Добринка Атанасова Георгиева

 

11.

Олга Фьодоровна Стойчева

 

12.

Екатерина Николаева Иванова

 

13.

Виктория Димитрова Георгиева

 

14.

Дойка Златева Стоянова

 

15.

Джордж Тодоров Ковачев

 

16.

Велик Стоев Георгиев

 

17.

Николай Георгиев Баев

 

18.

Надя Иванова Маринкина

 

19.

Весела Иванова Георгиева

 

20.

Георги Кръстанов Георгиев

 

21.

Димитър Петров Парушев

 

22.

Тоня Найденова Станкова

 

23.

Ферат Камбер Юсеин

 

24.

Ивана Атанасова Генева

 

25.

Петранка Ангелова Кънева

 

26.

Дафина Стоянова Караиванова

 

27.

Марияна Иванова Стефанова

 

28.

Злата Атанасова Хубинова

 

29.

Рада Янева Гайдарова

 

30.

Наталия Павлова Иванова

 

31.

Рашко Костов Мътишев

 

32.

Илия Стоянов Хубинов

 

33.

Златка Дойчева Илиева

 

34.

Севда Мишелова Ризова

 

35.

Петър Костадинов Дачев

 

36.

Марго Атанасова Венкова

 

37.

Георги Зарков Попов

 

38.

Красимира Калинова Йорданова

 

39.

Георги Ангелов Митев

 

40.

Ивон Ивоева Костадинова

 

41.

Янка Стойкова Нанкина

 

42.

Виктор Василев Гроздарев

 

43.

Николай Михайлов Димитров

 

44.

Кръстьо Иванов Драганов

 

45.

Елена Минчева Иванова

 

46.

Красимир Николов Венков

 

47.

Антоанета Стефанова Кирова

 

48.

Стела Костадинова Чобанова

 

49.

Николай Генчев Киров

 

50.

Кремена Петрова Несторова

 

51.

Анна Николаева Кирова

 

52.

Николай Николаев Димитров

 

53.

Керанка Михайлова Георгиева

 

54.

Силвия Александрова Методиева

 

55.

Лиляна Асенова Карталова

 

56.

Цветан Димитров Цветков

 

57.

Костадин Маринов Маринов

 

58.

Георги Ицков Карталов

 

59.

Татяна Петрова Дюлгерова

 

60.

Васка Ангелова Личканова

 

61.

Спас Тодоров Шиндаров

 

62.

Катя Иванова Тодорова

 

63.

Стефан Стаматов Каралиев

 

64.

Ванина Емилианова Панева

 

65.

Евгения Георгиева Рускова

 

66.

Атанас Величков Георгиев

 

67.

Иван Калоянов Беделев

 

68.

Атанас Атанасов Георгиев

 

69.

Галина Василева Шиндарова

 

70.

Красимир Димитров Дюлгеров

 

71.

Владимира Петрова Йовкова

 

72.

Калоян Иванов Беделев

 

73.

Христо Илиев Кичуков

 

74.

Тодор Спасов Шиндаров

 

75.

Николай Атанасов Венков

 

76.

Атанас Николов Венков

 

77.

Полина Стефанова Хубенова

 

78.

Станислав Илиев Хубенов

 

79.

Елена Христова Мартинова

 

80.

Михаел Русинов Русев

 

81.

Димчо Душков Атанасов

 

82.

Каля Иванова Колева

 

83.

Митко Огнянов Сандов

 

84.

Юсеин Радков Атанасов

 

85.

Кана Танева Добрикова

 

86.

Вихър Сашов Чекичев

 

87.

Михаил Илиев Симеонов

 

88.

Ицко Стоилов Карталов

 

89.

Стефка Спасова Шиндарова

 

90.

Надежда Иванова Иванова

 

91.

Георги Христов Митренцев

 

92.

Димитър Желязков Стоев

 

93.

Иван Иванов Чобанов

 

94.

Асен Йорданов Караманов

 

95.

Даниела Илиева Русева

 

96.

Стефан Васков Рангелов

 

97.

Александра Димитрова Георгиева

 

98.

Мария Тодорова Шиндарова

 

99.

Иван Николов Митев

 

100.

Йордан Желязков Йорданов

 

101.

Нонна Методиева Благова

 

102.

Коста Андреев Илчев

 

103.

Пламен Динков Колев

 

104.

Агрон Демир Гордани

 

105.

Прасковя Главчева

 

106.

Атанаска Георгиева Митева

 

107.

Методи Георгиев Благов

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в регистъра за публикуване.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ССт/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

    относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

  • № 3487-МИ / 18.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • № 3486-МИ / 18.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен

  • всички решения