Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2240-НС
София, 27 март 2013 г.

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ“ за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ", подписано от председателя и представляващ партията Яне Георгиев Янев, заведено под № 33 на 25 март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 20.12.2000 г. по ф. д. № 14403/2000 г. на СГС - ФО, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; заверено от съда копие на решение от 31.01.2006 г. на СГС - ФО, 5 състав, по ф.д. № 14403/2000 г. за промени; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 15.03.2013 г. от СГС - ФО, 5 състав, по ф.д. № 14403/2000 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и 98 на „Държавен вестник", бр. 4 от 2001 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; заверено от партията копие от стр. 1 и 176 на „Държавен вестник", бр. 17 от 2006 г. за вписани промени; протокол от 03.03.2013 г. от заседание на Управителния съвет на политическа партия „РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ", на което е взето решение за участие на партията в предстоящите избори за народни представители на 12 май 2013 г.; банково бордеро за внесен безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК от 25.03.2013 г. от „Банка ДСК" ЕАД, клон Московска; образец от подписа на председателя на партията; образец от печата на партията; заверен от СГС устав на партията; удостоверение № 48-00-167 от 19.03.2013 г. на Сметната палата, за внесени финансови отчети на партията за 2009, 2010 и 2011 г.; удостоверение от 15.03.2013 г. на СГС - ФО по ф.д. № 14403/2000 г., издадено на основание чл. 19а от Закона за политическите партии; банкова референция от „Банка ДСК" ЕАД, ФЦ „Московска", за актуални сметки, по които ще обслужва предизборната кампания на ПП „РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"; декларация от Яне Георгиев Янев, че по посочената банкова сметка ще се обслужва предизборната кампания на партията; пълномощно, подписано от Яне Георгиев Янев в полза на Петър Христов Димитров; списък, съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 16 566 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: „РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" - РЗС.
От писмо с вх. № 175-НС от 26 март 2013 г. на ЦИК от БНБ се установява, че на 26 март 2013 г. по сметката в БНБ e постъпил внесения от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в размер на 10 000 лева.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за регистрация на политическа партия „РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ " за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 във връзка с чл. 82, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 76 и чл. 82 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Регистрира политическа партия „РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ - РЗС.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения