Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2239-НС
София, 17 март 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „Сдружение на роверите“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № 15 от 16.03.2021 г. от сдружение „Сдружение на роверите“, представлявано от Атанаска Кънчева Цанкова, чрез упълномощения представител Дарина Филчева Георгиева, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Атанаска Кънчева Цанкова, представляваща сдружението, в полза на Дарина Филчева Георгиева;

- пълномощно от Атанаска Кънчева Цанкова, представляваща сдружението, в полза на 26 (двадесет и шест) лица – представители на сдружение „Сдружение на роверите“;

- декларации по образец (Приложение № 31-НС от изборните книжа) – 26 (двадесет и шест) бр.;

- списък с имената и единния граждански номер на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. Списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

От електронната разпечатка от Агенцията по вписванията –Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, по ЕИК на сдружението е видно, че то е определено за извършване на дейност в обществена полза.

Централната избирателна комисия приема, че е спазено изискването на т. 3.1. от раздел І на Решение № 2017-НС от 11 февруари 2021 г. на ЦИК, което се установява от извлечението от Агенцията по вписванията за сдружението.

На 17 март 2021 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „Сдружение на роверите“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 24 от лицата отговарят на изискванията на Изборния кодекс, включително и на т. 21 от раздел ІІІ на Решение № 2017-НС от 11 февруари 2021 г. на ЦИК, а за 2 лица са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 2017-НС от 11 февруари 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „Сдружение на роверите“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 24 (двадесет и четири) упълномощени представители на сдружение, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.

Явор Илиев Хайтов

 

2.

Валентина Ангелова Хайтова

 

3.

Силвана Яворова Хайтова

 

4.

Албена Яворова Хайтова

 

5.

Теодора Георгиева Стоянова

 

6.

Дарина Филчева Георгиева

 

7.

Светослав Бориславов Антимов

 

8.

Стефка Христова Антимова

 

9.

Стоянка Иванова Янакиева

 

10.

Памела Рашкова Янакиева

 

11.

Станимир Петров Лазов

 

12.

Пламен Станков Колев

 

13.

Ангелина Николова Калоферова

 

14.

Анна Желева Колева

 

15.

Деметра Тодорова Кайкова

 

16.

Михаил Милков Кирилов

 

17.

Антония Николаева Узунова

 

18.

Ваня Спасова Шуманова

 

19.

Велина Христова Лазова

 

20.

Станко Филчев Колев

 

21.

Зоя Николова Калоферова

 

22.

Нина Филчева Колева-Райчева

 

23.

Иванка Николаева Милушева

 

24.

Недялка Ангелова Гимишева-Кирилова

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

СД/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3507-МИ / 25.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3506-МИ / 25.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Ново Железаре, община Хисаря, област Пловдив

  • № 3505-МИ / 25.06.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Варна

  • всички решения