Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2232-НС
София, 16 март 2021 г.

Постъпило е писмо по електронната поща с вх. № НС-15-65/2 от 08.03.2021 г. от РИК № 28 – Търговищки, с приложени документи относно назначаването на съставите на СИК в община Търговище. Видно от представените материали от консултациите при кмета на община Търговище, както и от Протокол № 4 от 01.03.2021 г. на РИК № 28 – Търговищки, предложенията за съставите на СИК в общината са разгледани по реда на чл. 91, ал. 12 от Изборния кодекс, тъй като на консултациите при кмета не е постигнато съгласие. От Протокол № 4 от 01.03.2021 г. на РИК № 28 – Търговищки, след запознаване с постъпилите документи става ясно, че несъгласието касае пет ръководни позиции в СИК: № 017, № 061, № 065, № 093 и № 102. В три от тях не е определен поименно секретар на СИК – в № 017, № 061 и № 102, в СИК № 065 има спор за длъжността „заместник-председател“ между партия „ВОЛЯ“ и коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“, а в СИК № 093 – спор за длъжността „председател“ между партия „ВОЛЯ“ и партия ДПС. По останалите позиции няма спорове между участниците в консултациите. РИК № 28 – Търговищки, е приела решение № 37 и решение № 38 от 1 март 2021 г., с които при условията на чл. 70, ал. 4, изр. второ ИК се е произнесла по отношение на позиция „председател“ в секция № 093.

Решение № 37 и решение № 38 от 1 март 2021 г. на РИК № 28 – Търговищки, са незаконосъобразни, поради което следва да бъдат отменени. Съгласно чл. 87, ал. 1, т. 5 ИК районната избирателна комисия следва с решение да назначи съставите на секционните избирателни комисии, а не отделни длъжности. При наличие на решение за отхвърляне не е следвало да се приеме и оформи следващо решение за същата позиция.

При съобразяване на решение № 16 от 17.02.2021 г. на РИК № 28 – Търговищки, Централната избирателна комисия следва да се произнесе по спорните позиции и да върне преписката на РИК № 28 – Търговищки, да назначи всички състави на СИК на територията на община Търговище.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 91, ал. 13 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 37 и решение № 38 от 1 март 2021 г. на РИК № 28 – Търговищки.

Определя следното представителство по спорните позиции в СИК, както следва:

- секция № 017 – секретар от „ВОЛЯ“;

- секция № 061 – секретар от „ВОЛЯ“;

- секция № 065 – заместник-председател – от „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО“;

- секция № 093 – председател – от ДПС;

- секция № 102 – секретар от „ВОЛЯ“.

Връща на РИК № 28 – Търговищки, преписката с указание да назначи поименните състави на СИК в община Търговище и да издаде удостоверение на назначените членове.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

СС/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения