Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2222-МИ/НР
София, 15 септември 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Хасково, Област Хасково

Постъпило е предложение с вх. № МИ-11-162 от 15.09.2015 г. от Кадир Шабаналиев Исов - председател на Общински съвет на ДПС - Хасково за промяна в състава на ОИК - Хасково. Предлага се на мястото на секретаря на ОИК - Ибрям Раиф Мустафа, да бъде назначен Емине Адем Махмуд.

Към предложението са приложени: молба от секретаря Ибрям Раиф Мустафа да бъде освободен като секретар на ОИК - Хасково, по лични причини; копие от дипломата за завършено висше образование и декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК от Емине Адем Махмуд; пълномощни - 2 бр.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК - Хасково, Област Хасково, Ибрям Раиф Мустафа, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК - Хасково, Област Хасково, Емине Адем Махмуд, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Маргарита Златарева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения