Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2220-МИ/НР
София, 15 септември 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Венелин Ерославов Йорданов в качеството му на упълномощен представител на партия „ГЕРБ“ срещу решение № 009-МИ/НР от 10 септември 2015 г. на ОИК в община Белоградчик и жалба от Димитър Тончев Тонев в качеството му на пълномощник на коалиция „Реформаторски блок“, срещу решение № 009-МИ/НР от 10 септември 2015 г. на ОИК в община Белоградчик

Постъпила е жалба до Централната избирателна комисия от Венелин Ерославов Йорданов в качеството му на упълномощен представител на партия „ГЕРБ" срещу решение № 009-МИ/НР от 10 септември 2015 г. на ОИК в община Белоградчик, в частта му в която е определен броят на членовете на следните СИК: 050100003, 050100010, 050100011, 050100013, 050100015, 050100016, 050100018, 050100019, 050100020.

Срещу решение № 009-МИ/НР от 10 септември 2015 г. на ОИК в община Белоградчик в частта му, в която е определен броят на членовете на следните СИК: 050100002, 050100003, 050100004,  050100010, 050100012, 050100013, 050100015, 050100018, 050100019 и 050100020 е постъпила и жалба от Димитър Тончев Тонев в качеството му на пълномощник на коалиция „Реформаторски блок",.

Жалбата от Венелин Ерославов Йорданов в качеството му на упълномощен представител на партия „ГЕРБ" е подадена на 12 септември 2015 г. чрез ОИК - Добрич, до Централната избирателна комисия. Преписката е постъпила от ОИК - Добрич, на електронната поща на ЦИК и е заведена с вх. № МИ-15396/12.09.2015 г. Жалбата е постъпила в ЦИК в оригинал на 14.09.2015 г. Към жалбата са приложени пълномощно № КО-Г-059/14.08.2015 г. и пълномощно № 01/04.09.2015 г. Преписката е комплектувана с решение № 009-МИ/НР от 10.09.2015 г. на ОИК - Белоградчик, и протокол № 03 от 10.09.2015 г. от заседание на ОИК -Белоградчик.

В жалбата се съдържат оплаквания, че за посочените СИК: 050100003, 050100010, 050100011, 050100013, 050100015, 050100016, 050100018, 050100019, 050100020, определеният брой на членовете на СИК е недостатъчен и е по-малък от този, определен за парламентарните избори през 2014 г. Направено е искане броят на членовете на СИК 050100003 да бъде увеличен на 9, а на останалите СИК - съответно на 7.

Жалбата е подадена в срок от лице с правен интерес, надлежно легитимирало представителната си власт. Жалбата е допустима, но по същество неоснователна.

С разпоредбата на чл. 92, ал. 4 от Изборния кодекс е определен минималният и максималният брой на членовете на секционните избирателна комисия в зависимост от броя на избирателите в съответната секция. Посочената разпоредба е възпроизведена в т. 12 на Решение № 1984-МИ/НР от 8 септември 2015 г. на ЦИК. Секционните избирателни комисии се назначават от общинските избирателни комисии по аргумент от чл. 91 от ИК и т. 21 от Решение № 1984-МИ/НР от 8 септември 2015 г. на ЦИК. Преценката за определяне на броя на членовете в рамките на определените граници от закона е предоставена изцяло в правомощията на общинските избирателни комисии и е преценка по целесъобразност. Видно от данните на ГД „ГРАО" при МРРБ в предварителен брой избиратели по секции в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г., броят на избирателите за всяка от секциите, предмет на жалбата, е както следва: 050100003 - 530, 050100010 - 73, 050100011 - 196, 050100013 - 72, 050100015 - 37, 050100016 - 53, 050100018 - 29, 050100019 - 38, 050100020 - 51. При постановяване на обжалваното решение общинската избирателна комисия е определила броя на членовете на съответните секционни избирателни комисии поотделно при съобразяване на броя на избирателите за всяка избирателна секция.

Предвид гореизложеното жалбата е неоснователна, а обжалваното решение е правилно и законосъобразно.

Жалбата от Димитър Тончев Тонев в качеството му на пълномощник на коалиция „Реформаторски блок" е подадена на 13 септември 2015 г. чрез ОИК - Добрич, до Централната избирателна комисия. Преписката е постъпила от ОИК - Добрич, и е заведена с вх. № МИ-15-565/15.09.2015 г. Жалбата е постъпила в ЦИК в оригинал. Преписката е комплектувана с решение № 009-МИ/НР от 10.09.2015 г. на ОИК - Белоградчик, и протокол № 03 от 10.09.2015 г. от заседание на ОИК - Белоградчик.

В жалбата се съдържат оплаквания, че за посочените СИК: 050100002, 050100003, 050100004,  050100010, 050100012, 050100013, 050100015, 050100018, 050100019 и  050100020, определеният брой на членовете на СИК е недостатъчен и е по-малък от този, определен за предишните избори. Направено е искане броят на членовете на СИК 050100002, 050100003, 050100004 да бъде увеличен на 9, а на останалите СИК - съответно на 7.

Жалбата е подадена в срок, но към същата не е приложено пълномощно, което надлежно да легитимира представителната власт на лицето, подало жалбата. Жалбата е нередовна. На коалиция „Реформаторски блок" са дадени указания за отстраняване нередовността на жалбата чрез посоченото в регистъра на коалициите при ЦИК лице за контакт Николай Владимиров Вълков. Направено е изрично изявление от Николай Владимиров Вълков, че не могат да бъдат изпълнени дадените указания за отстраняване на нередовността на жалбата.

Предвид гореизложеното и поради неотстраняване на нередовността на жалбата производството по същата е недопустимо и жалбата следва да се остави без разглеждане.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалба от Венелин Ерославов Йорданов в качеството му на упълномощен представител на партия „ГЕРБ" срещу решение № 009-МИ/НР от 10 септември 2015 г. на ОИК в община Белоградчик.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от Димитър Тончев Тонев, пълномощник на коалиция „Реформаторски блок", срещу решение № 009-МИ/НР от 10 септември 2015 г. на ОИК в община Белоградчик.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Маргарита Златарева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения