Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2210-НС
София, 26 март 2013 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА”, българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление вх. № 121-НС от 22.03.2013 г. на ЦИК от Антоанета Цонева - председател на Управителния съвет на сдружение „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА" - юридическо лице с нестопанска цел, за регистрация с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението (Приложение № 30 от изборните книжа) са приложени: заверено копие от удостоверение за актуално състояние на сдружението от 18 март 2013 г. по фирмено дело № 4552 от 2003 г., издадено от Софийски градски съд; пълномощно от Антоанета Цонева, представляващ сдружението в полза на 28 (двадесет и осем) лица - представители на „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. Списъкът е представен и на технически носител.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 21б и 26, чл. 101б, § 1, т. 18, буква „б" от ДР на Изборния кодекс и Решение № 2180-НС от 20 март 2013 г. Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА сдружение „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА" за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. като българска неправителствена организация.
РЕГИСТРИРА като наблюдатели упълномощените представители на сдружение „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА", както следва:
1. Асен Георгиев Генов, ЕГН ...
2. Юлияна Танчова Кесарова, ЕГН ..
3. Мария Радкова Костадинова, ЕГН ...
4. Велчо Божилов Михалев, ЕГН ..
5. Красимира Антонова Величкова, ЕГН ...
6. Боряна Панчева Иванова, ЕГН ...
7. Ралица Бориславова Увакова, ЕГН ...
8. Александър Ламбринов Шпатов, ЕГН ...
9. Иван Деянов Енчев, ЕГН ...
10. Елена Николаева Андонова, ЕГН ...
11. Цветан Свиленов Кадиев, ЕГН ...
12. Георги Стефанов Желязков, ЕГН ...
13. Диана Василева Ефтимова, ЕГН ...
14. Константин Петров Павлов, ЕГН ...
15. Цветозар Томов Томов, ЕГН ...
16. Антоанета Димитрова Цонева, ЕГН ...
17. Иван Георгиев Табаков, ЕГН ...
18. Ясен Юлиянов Лазаров, ЕГН ...
19. Десислава Валериева Кузнецова, ЕГН ...
20. Юри Ангелов Карагьозов, ЕГН ...
21. Ива Юлиянова Лазарова, ЕГН ...
22. Полина Атанасова Паунова, ЕГН ...
23. Давид Стефанов Джамбазов, ЕГН ...
24. Валери Георгиев Леков, ЕГН ...
25. Светослав Николов Георгиев, ЕГН ...
26. Стоил Симеонов Стоилов, ЕГН ...
27. Лидия Стойкова Лечева, ЕГН ...
28. Стефан Божидаров Манов, ЕГН ....

Регистрираните наблюдатели да се впишат в електронния регистър.
На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • № 1181-МИ / 21.06.2022

    относно: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените частични избори на 3 юли 2022 г.

  • всички решения