Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2209-МИ/НР
София, 15 септември 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Свилен Севастакиев Маринов, упълномощен представител на ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ пред ОИК – Брегово и управител на Гражданско сдружение „Регионално бъдеще“, срещу решение № 11-МИ от 11.09.2015 г. на ОИК - Брегово

Постъпила е жалба чрез ОИК - Брегово с изх. № 14/14.09.2015 г. до Централната избирателна комисия с вх. № МИ-10-146/13.09.2014 г. от Свилен Севастакиев Маринов, упълномощен представител на ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ пред ОИК - Брегово и управител на Гражданско сдружение „Регионално бъдеще", срещу решение № 11-МИ от 11.09.2015 г. на ОИК - Брегово, относно определяне и обявяване на номерата на изборните райони в община Брегово. С вх. № МИ-15-562 от 15.09.2015 г. е пристигнал оригиналът на жалбата.

Към жалбата са приложени: копие от пълномощно на жалбоподателя, копие от решение № 11-МИ от 11.09.2015 г. на ОИК - Брегово, копие от протокол № 3 от 11.09.2015 г. на ОИК - Брегово, писмо изх. № 2185/11.09.2015 г. на община Брегово, съдържащо списък на номерацията по ЕКАТТЕ на административния център на общината и административните центрове на кметствата и кметските наместничества в община Брегово.

Жалбоподателят оспорва посоченото по-горе решение на ОИК - Брегово, „като непълно и фактически постановяващо нарушение на нормата на чл. 42, ал. 1 от Конституцията на Република България за жителите на две населени места в община Брегово - Тияновци, ЕКАТТЕ 72518, и Калина, ЕКАТТЕ 35384. Отправя искане да бъде отменено оспорваното решение и да бъде постановено ново, с което при определяне на едномандатния изборен район и обявяването на номер за избор на кмет на кметство за с. Гъмзово, ЕКАТТЕ 18304, да бъдат изрично добавени и двете населени места - Тияновци и Калина.

При изложената фактическа обстановка Централната избирателна комисия приема, че решението на ОИК - Брегово, подлежи на обжалване по реда на чл. 88 от ИК. Подадената жалба на 14.09.2015 г. срещу решение № 11-МИ от 11.09.2015 г. на ОИК - Брегово, се явява подадена в срок и е допустима за разглеждане от ЦИК

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

Неоснователни са твърденията на жалбоподателя, че жителите на населените места с. Тияновци и Калина са лишени от право да гласуват. Село Тияновци е с население 63 жители с постоянен адрес, а с. Калина - с 18 жители с постоянен адрес. Образуваната секция под № 050600006 е за избиратели от двете населени места, където същите ще упражнят своето право на глас за кмет на община Брегово и за общински съветници, но няма да гласуват за кмет на кметство, тъй като в тези села се назначава кметски наместник от кмета на общината.

Изложените в жалбата съображения не кореспондират с решение № 11-МИ от 11.09.2015 г. на ОИК - Брегово, относно определяне и обявяване на номерата на изборните райони в община Брегово. При вземане на горното решение общинската избирателна комисия е изпълнила точно предписанията на чл. 404 от ИК и Решение № 1962-МИ от 7 септември 2015 г. на ЦИК, както и писмо изх. № 2185/11.09.2015 г. на кмета на община Брегово, съдържащо списък на номерацията по ЕКАТТЕ на административния център на общината и административните центрове на кметствата и кметските наместничества в община Брегово.

Централната избирателна комисия счита, че решение № 11-МИ от 11.09.2015 г. на ОИК - Брегово, е правилно и законосъобразно.

Предвид изложеното и на основание и на основание чл. 53, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Свилен Севастакиев Маринов, упълномощен представител на ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ пред ОИК - Брегово и управител на Гражданско сдружение „Регионално бъдеще", срещу решение № 11-МИ от 11.09.2015 г. на ОИК - Брегово, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Маргарита Златарева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2917-НС / 30.11.2023

    относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

  • всички решения