Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 220-НС
София, 11 юни 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 6-1 от 10.06.2021 г. от сдружение „Институт за социална интеграция“, подписано от представляващия Катя Колева Келевска, чрез Стоянка Иванова Балова, регистрирана с Решение на ЦИК № 200-НС от 09.06.2021 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в страната в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Към заявлението (Приложение № 28-НС от изборните книжа) са приложени:

- пълномощно от Катя Колева Келевска – председател на УС, в полза на Стоянка Иванова Балова; 

- пълномощно от Катя Колева Келевска – председател на УС, в полза на 28 (двадесет и осем) лица – упълномощени представители на сдружение „Институт за социална интеграция“;

- списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. Списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат;

- декларации по образец (Приложение № 30-НС от изборните книжа) – 28 (двадесет и осем) бр.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели 28 лица.

На 10.06.2021 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 23 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс и Решение № 82-НС от 21.05.2021 г. на ЦИК, а за 5 лица са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 4, т. 3 и т. 4 във връзка с чл. 111, ал. 3 от Изборния кодекс и Решение № 82-НС от 21.05.2021 г Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 23 (двадесет и три) упълномощени представители на сдружение „Институт за социална интеграция“ за страната, както следва:

Име, презиме, фамилия ЕГН
1. Стефан Волев Филипов
2. Даниел Светозаров Попов
3. Пламен Георгиев Йорданов
4. Пенка Георгиева Йорданова
5. Любомир Петров Пенков
6. Петър Искъров Теодоров
7. Димитър Иванов Бонков
8. Иван Тодоров Модев
9. Тодор Иванов Модев
10. Бойка Спириева Модева
11. Даниела Венкова Великова
12. Ивайло Цветанов Лилов
13. Росица Христова Георгиева
14. Чавдар Малчев Георгиев
15. Валентина Маринова Милова
16. Дафинка Величкова Бъчварова
17. Виктор Николаев Белалов
18. Тихомир Георгиев Костов
19. Трайчо Иванов Трайчев
20. Методи Михайлов Тонев
21. Явор Кирилов Георгиев
22. Гергана Николаева Венкова
23. Рая Руменова Петкова

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

РМ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения