Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 220-ЕП
София, 23 април 2014 г.

ОТНОСНО: молба от политическа партия „ЗЕЛЕНИТЕ“ за промяна в обстоятелства в регистрацията за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпила е молба вх. № ЕП-10-50 от 22.04.2014 г. от политическа партия „ЗЕЛЕНИТЕ", подписано от Христо Генев в качеството му на пълномощник на представляващите партията, с което се прави искане в Решение № 126-ЕП от 9 април 2014 г. на ЦИК да бъде променено следното обстоятелство: „Отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: ЗЕЛЕНИТЕ".
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а" във връзка с чл. 133, ал. 2, т.2 Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Вписва промяна в диспозитива на Решение № 126-ЕП от 9 април 2014 г. на Централната избирателна комисия, като наименованието на Политическа партия „ЗЕЛЕНИТЕ" за отпечатване в бюлетината да се чете: ЗЕЛЕНИТЕ.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • № 2991-МИ / 20.02.2024

    относно: допълване на Решение № 2940-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • № 2990-МИ / 20.02.2024

    относно: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

  • всички решения