Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2199-НР
София, 14 септември 2015 г.

ОТНОСНО: регистриране на инициативен комитет „Гласувай без граници“ за участие в информационно-разяснителната кампания по въпроса на националния референдум на 25 октомври 2015 г., представляван от Мануела Георгиева Малеева-Франиер

Постъпило е заявление от инициативен комитет, заведено под № 4 в регистъра на инициативните комитети за участие в информационно-разяснителната кампания по въпроса на националния референдум на 25 октомври 2015 г., представляван от Мануела Георгиева Малеева-Франиер. Заявлението е подписано от 42 гласоподаватели, както следва: Мануела Георгиева Малеева-Франиер, Иван Панчев Иванов, Пламен Георгиев Медаров, Ивайло Николаев Мирчев, Георги Пламенов Илиев, Николай Георгиев Стайков, Искрен Добринов Кръстев, Христо Иванов Георгиев, Стефан Стоянов Ламбрев, Елисавета Димитрова Белобрадова, Павел Рафаилов Златаров, Илияна Димитрова Цанова, Николай Диянов Гаубич, Тодор Маринов Гигилев, Стефан Божидаров Манов, Анна Емилова Маркова, Васил Георгиев Василев, Вера Цанкова Орешарова, Михаил Детелинов Паргов, Йордан Златев Йорданов, Александър Красимиров Стоянов, Десислава Христова Христова, Владимир Иванов Руменов, Владимир Петров Марев, Борис Красимиров Рангелов, Мария Любомирова Кавлакова, Теодор Стойчев Михайлов, Любена Димитрова Чолакова, Антон Ангелов Ангелов, Тихомира Руменска Методиева, Андрей Андреев Гюров, Александър Пламенов Кръстев, Дмитрий Димитърович Иванов, Виктор Лъчезаров Димчев, Силвия Емилиянова Атипова, Боряна Панчева Иванова, Николай Пенчев Илиев, Любомир Недялков Гаврилов, Борис Николаев Колев, Димитър Емилов Иванов, Боян Димитров Юруков, Красимир Василев Гаджоков, и е заявено искане за регистрация на инициативния комитет за участие в информационно-разяснителната кампания по въпроса на националния референдум на 25 октомври 2015 г. с позиция в подкрепа на въпроса на референдума - „ДА". Позицията на инициативния комитет е следната: „Електронното гласуване от дистанция ще осигури по-висока избирателна активност. Българските граждани зад граница, както и много граждани в страната, ще имат по-лесен достъп до участие в избори и референдуми".

Към заявлението са приложени следните документи: Решение за създаване на инициативен комитет, в което е формулирана позиция по въпроса на националния референдум, мотивите към нея и решение за определяне на лицето, което да го представлява; нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет; декларация по образец (Приложение № 38-НР от книжата за произвеждане на национален референдум), подписана от всеки член на инициативния комитет, че отговаря на условията по чл. 4, ал. 1 от ЗПУГВДМС и чл. 42, ал. 1 от ИК; декларация по образец (Приложение № 39-НР от книжата за произвеждане на национален референдум), подписана от всеки член на инициативния комитет, че няма да обработва и предоставя личните данни на лицата, включени в подписката за подкрепа на заявената позиция по въпроса на националния референдум за други цели, освен за предвидените в ЗПУГДВМС и ИК; банково удостоверение за новооткрита банкова сметка, издадена от съответната банка на лицето, представляващо инициативния комитет, в подкрепа на въпроса на референдума - „ДА"; подписка, съдържаща трите имена, единния граждански номер, постоянен адрес на територията на Република България и саморъчен подпис на 4799 гласоподаватели; списък на лицата, които отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет.

Регистрацията се извършва в условия на неприключила процедура за проверка на списъците с избирателите, подкрепящи регистрацията на инициативния комитет.

Налице са изискванията на чл. 16, ал. 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и Решение № 1534-НР от 22 август 2015 г. на ЦИК относно регистрация на инициативни комитети, партии и коалиции в Централната избирателна комисия за участие в информационно-разяснителната кампания в подкрепа на въпроса на националния референдум или на алтернативната позиция на 25 октомври 2015 г. за регистрация на инициативния комитет „Гласувай без граници" с позиция в подкрепа на въпроса на националния референдум - „ДА", съгласно изложените в заявлението мотиви.

Предвид изложеното и на основание чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС и чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „б" от Изборния кодекс във връзка с чл. 7, ал. 1 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА инициативен комитет „Гласувай без граници" за участие в информационно-разяснителната кампания по въпроса на националния референдум на 25 октомври 2015 г. в състав:

 

1. Мануела Георгиева Малеева-Франиер - представляващ ИК
2. Иван Панчев Иванов
3. Пламен Георгиев Медаров
4. Ивайло Николаев Мирчев
5. Георги Пламенов Илиев
6. Николай Георгиев Стайков
7. Искрен Добринов Кръстев
8. Христо Иванов Георгиев
9. Стефан Стоянов Ламбрев
10. Елисавета Димитрова Белобрадова
11. Павел Рафаилов Златаров
12. Илияна Димитрова Цанова
13. Николай Диянов Гаубич
14. Тодор Маринов Гигилев
15. Стефан Божидаров Манов
16. Анна Емилова Маркова
17. Васил Георгиев Василев
18. Вера Цанкова Орешарова
19. Михаил Детелинов Паргов
20. Йордан Златев Йорданов
21. Александър Красимиров Стоянов
22. Десислава Христова Христова
23. Владимир Иванов Руменов
24. Владимир Петров Марев
25. Борис Красимиров Рангелов
26. Мария Любомирова Кавлакова
27. Теодор Стойчев Михайлов
28. Любена Димитрова Чолакова
29. Антон Ангелов Ангелов
30. Тихомира Руменска Методиева
31. Андрей Андреев Гюров
32. Александър Пламенов Кръстев
33. Дмитрий Димитърович Иванов
34. Виктор Лъчезаров Димчев
35. Силвия Емилиянова Атипова
36. Боряна Панчева Иванова
37. Николай Пенчев Илиев
38. Любомир Недялков Гаврилов
39. Борис Николаев Колев
40. Димитър Емилов Иванов
41. Боян Димитров Юруков
42. Красимир Василев Гаджоков

 

за участие в информационно-разяснителната кампания по въпроса на националния референдум на 25 октомври 2015 г. с позиция в подкрепа на въпроса - „ДА"

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения