Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2197-НС
София, 22 март 2013 г.

ОТНОСНО: сигнал от Яне Янев в качеството му на председател на ПП „Ред, законност и справедливост“ относно нарушение на чл. 137а от ИК във връзка с публикация във в. „Преса“

Постъпил е сигнал с вх. № 304 от 18.03.2013 г. на ЦИК от Яне Янев в качеството му на председател на ПП „Ред, законност и справедливост" относно нарушение на чл. 137а от ИК в публикация на стр. 18 с продължение на стр. 19 в броя от 18.03.2013 г. на вестник „Преса". Подателят на сигнала намира, че са нарушени изискванията на чл. 137а, ал. 1 от ИК, съгласно който текст: „от деня на обнародване в „Държавен вестник" на указа на президента за насрочване на съответния вид избор до изборния ден включително всяко огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение или на социологически проучвания по повод на изборите, извършено чрез медийна услуга или по друг начин, при огласяването трябва да съдържа информация за възложителя на допитването или проучването, агенцията, извършила допитването или проучването, и източниците на финансирането му". Според автора на сигнала публикацията не съответства и на изискванията на ал. 2 на чл. 137а, а именно: „Информацията по ал. 1 се представя пълно и ясно, като в печатен или друг текстови материал е в обособено поле на видно място и заема не по-малко от 5 на сто от общата площ на материала".

Централната избирателна комисия след внимателен преглед на материала с автор Валерия Велева, озаглавен „Разминаха ли се протестите и социолозите", публикуван на стр. 18 - 19, в броя на в. „Преса" от 18.03.2013 г., установи, че със същия са огласени резултати от социологически проучвания по повод на изборите за народни представители на 12 май 2013 г., илюстрирани с таблица със заглавие: „Ако сега се проведат избори, за коя партия бихте гласували?", като материалът, предмет на сигнала, по същество представлява коментар на огласените резултати от социологически проучвания, посочени по-горе.

Съгласно изискванията на чл. 137а от ИК от деня на обнародване в „Държавен вестник" на указа на президента за насрочване на съответния вид избор до изборния ден включително всяко огласяване на резултати от социологически проучвания по повод на изборите, извършено чрез медийна услуга или по друг начин, при огласяването трябва да съдържа информация за възложителя на допитването или проучването, агенцията, извършила допитването или проучването, и източниците на финансирането му. Законодателят е поставил и изискване в ал. 2 на чл. 137а от ИК при представяне на горната информация същото да се извършва пълно и ясно, като в печатен материал е в обособено поле на видно място и заема не по-малко от 5 на сто от общата площ на материала.

Централната избирателна комисия намира, че с оглед разпоредбата на чл. 300, ал. 2, т. 2 във връзка с ал. 1 от ИК не е компетентна да разгледа по същество сигнала, тъй като съгласно посочения текст от закона актовете за установяване на нарушенията по чл. 300, ал. 1 във връзка с чл. 288б във връзка с чл. 137а от ИК се съставят от председателите на районните или общинските избирателни комисии, поради което сигналът следва да бъде оставен без разглеждане.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 300, ал. 2, т. 2 във връзка с ал. 1 във връзка с чл. 288б, ал. 1 във връзка с чл. 137а от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ сигнал с вх. № 304 от 18.03.2013 г. на ЦИК от Яне Янев в качеството му на председател на ПП „Ред, законност и справедливост" относно нарушение на чл. 137а от ИК в публикация на стр. 18 с продължение на стр. 19 в броя от 18.03.2013 г. на вестник „Преса".

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1216-НС / 05.08.2022

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1215-НС / 05.08.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1211-НС от 4 август 2022 г. на ЦИК

  • № 1214-НС / 05.08.2022

    относно: приемане на образец на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до районната избирателна комисия, постановените по тях решения, и указания за комплектуване на преписките по жалбите срещу решенията на РИК

  • всички решения