Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2180-НС
София, 20 март 2013 г.

ОТНОСНО: условията и реда за участие на наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 - 3 и т. 26 във връзка с чл. 20а, чл. 26, ал. 1, т. 21б, чл. 29, ал. 1, т. 17, чл. 36, ал. 1, т. 8, чл. 39, ал. 1, т. 9, чл. 49, ал. 2, чл. 101б, чл. 137б, ал. 4 и 5, чл. 192, ал. 2, чл. 193, ал. 2, чл. 204, ал. 7, чл. 210, чл. 212, ал. 7, чл. 239, ал. 2, § 1, т. 13 и 18 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Наблюдатели

1. Наблюдатели по смисъла на § 1, т. 18 от ДР на Изборния кодекс са:

а) поканени чрез Министерството на външните работи представители на Европейския парламент, на чуждестранни парламенти, на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и други парламентарни асамблеи, на чуждестранни партии и движения, както и лица, посочени от партии и коалиции от партии, участващи в изборите;

б) упълномощени членове или изрично упълномощени представители на български неправителствени организации.

2. Българските неправителствени организации, които желаят да участват с упълномощени членове или изрично упълномощени представители като наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. представят в ЦИК не по-късно от 11 май 2013 г. заявление  за регистрация (Приложение № 30 от изборните книжа), което се подписва от лицето, представляващо българската неправителствена организация според актуалната й съдебна регистрация. Когато българската неправителствена организация се представлява съвместно от няколко лица, заявлението се подписва от всички представляващи. Заявлението може да бъде подписано и от лице/а, изрично упълномощено/и от представляващия/те българската неправителствена организация.

3. Към заявлението по предходната точка се представят:

а) удостоверение за актуално правно състояние, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите за народни представители -13 март 2013 г.;

б) изрично пълномощно от представляващото/щите лице/а, в случаите когато документите се подават от упълномощено/и лице/а;

в) списък, подписан от представляващия съответната неправителствена организация или изрично упълномощено от него лице,съдържащ имената и единния граждански номер на упълномощени членове на неправителствената организация или изрично упълномощени представители на организацията, които да бъдат регистрирани като наблюдатели. Списъкът се представя задължително в 2 екземпляра на  хартиен носител и отделно на електронен носител;

г) пълномощни на членове на неправителствената организация или изрично упълномощени представители на организацията, които да бъдат регистрирани като наблюдатели. Членове и представители на неправителствена организация могат да бъдат упълномощени с общо пълномощно.

4. Документите се подават не по-късно от 11 май 2013 г. в канцеларията на ЦИК в сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I" № 1, вход откъм Ларгото, зала „Света София", всеки работен ден от 9,30 до 17,00 ч. Заявените по реда на т. 2 наблюдатели се вписват във Входящия регистър на заявени наблюдателите по § 1, т. 18, буква „б" от Изборния кодекс в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. (Приложение № 32 от изборните книжа) съгласно страница първа от същия, а заявените по реда на т. 6 наблюдатели съгласно страница втора от регистъра.

5. Централната избирателна комисия регистрира с решение българските неправителствени организации за участие в изборите с наблюдатели, както и наблюдателите - упълномощени членове или изрично упълномощени представители съгласно приложените към заявленията списъци.

6. Българските неправителствени организации, които не са приложили към заявлението си за регистрация документите по буква „в" и буква „г" на т. 3 в цялост могат да заявят за регистрация наблюдатели с допълнително заявление (Приложение № 31 от изборните книжа) по реда на т. 4. Централната избирателна комисия регистрира с решение допълнително заявените наблюдатели.

7. Общият брой на наблюдателите, регистрирани от една българска неправителствена организация не може да надвишава броя на избирателните секции в страната.

8. Централната избирателна комисия издава удостоверение (Приложение № 35 от изборните книжа) на регистрираните наблюдатели по т. 1, буква „б".

9. Централната избирателна комисия регистрира с решение  наблюдателите по т. 1, буква „а" въз основа на искане от Министерството на външните работи, към което се прилага списък с имената, изпращащата организация и държавата по произхода на предложените за регистрация наблюдатели.

10. Централната избирателна комисия издава удостоверения на регистрираните наблюдатели по т. 1, буква „а" (Приложение № 34 от изборните книжа).

11. Централната избирателна комисия публикува на интернет страницата си регистър на наблюдателите, които са регистрирани за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. (Приложение № 33 от изборните книжа).

12. Наблюдателите има право:

а) да присъстват на заседания на избирателните комисии. От регистрираните наблюдатели - упълномощени членове или изрично упълномощени представители на български неправителствени организации може да присъства не повече от по един наблюдател;

б) да присъстват при получаването на изборните книжа и материали по чл. 187, при предаване на бюлетините, останалите книжа и материали на комисиите по чл. 233, ал. 7 от ИК, включително и при въвеждането на данните от протоколите на секционните избирателни комисии по чл. 233, ал. 4 от ИК. В тези случаи от регистрираните наблюдатели - упълномощени членове или изрично упълномощени представители на български неправителствени организации може да присъства не повече от по един наблюдател;

в) да присъстват при откриване и закриване на изборния ден. В изборното помещение може да присъства само по един регистриран наблюдател на една и съща организация;

г) да присъстват в изборните помещения по време на гласуването, без да пречат на гласуването. В изборното помещение може да присъства само по един регистриран наблюдател на една и съща организация;

д) да присъстват при отварянето на избирателните урни и при установяване на резултатите от гласуването, за което им се осигурява пряка видимост. В изборното помещение може да присъства само по един регистриран наблюдател на една и съща организация;

е) да получават срещу подпис ксерокопие от подписания от членовете на СИК протокол за съответния вид избор с резултатите от гласуването в избирателната секция, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря преди предаването му в РИК. Подписаният протокол се ксерокопира в избирателната секция. Имената и единният граждански номер на наблюдателя, получил ксерокопието, се вписват от секционната избирателна комисия в списъка на лицата, получили ксерокопие от подписания протокол на СИК (Приложение № 8 от изборните книжа), след което наблюдателят се подписва. Списъкът се подписва и от председателя и секретаря на СИК;

ж) да получават срещу подпис ксерокопие от подписания от членовете на РИК протокол с резултатите от гласуването в съответния изборен район, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря, преди предаването му в ЦИК. Подписаният протокол се ксерокопира в районната избирателна комисия. Имената и единният граждански номер на наблюдателя, получил ксерокопието, се вписват от районната избирателна комисия в списък на лицата, получили ксерокопие от подписания протокол (Приложение № 101 от изборните книжа), след което наблюдателят се подписва. Списъкът се подписва и от председателя и секретаря на РИК.

з) да гласуват с удостоверение за гласуване на друго място - за наблюдателите по т. 1, буква „б";

и) наблюдателите по т. 1, буква „а" могат да бъдат придружавани от преводач.

13. Наблюдателят се легитимира с издаденото му удостоверение.  В изборния ден наблюдателят представя удостоверението си на секционната избирателна комисия, която проверява данните в него и ги вписва в списъка за вписване на наблюдателите (Приложение № 9 от изборните книжа). Този списък се подписва от председателя и секретаря на СИК.

14. Наблюдателят не може да бъде придружител при гласуване на избирател с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването.

15. Наблюдателите са длъжни да носят в изборния ден само отличителни знаци по образец, утвърден от ЦИК, като на бял фон с черни букви се изписва качеството им. Обозначителният знак (бадж) за наблюдатели е с размери в широчина 90 мм и 55 мм във височина. В баджа се поставя информационна табела (приложение № 1 към настоящото решение) от бял картон, на която с главни букви с черен цвят е изписано НАБЛЮДАТЕЛ. Обозначителният знак се изготвя: от Министерството на външните работи за наблюдателите по т. 1, буква „а", а за наблюдателите по т. 1, буква „б" - от съответната организация, която е регистрирана в ЦИК с наблюдатели за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

16. Наблюдателите, които носят отличителни знаци извън одобрените от ЦИК, се отстраняват от избирателната секция с решение на секционната избирателна комисия. Решението може да се обжалва пред районната избирателна комисия, която се произнася незабавно.

17. Едно лице не може да бъде едновременно наблюдател и анкетьор към регистрирана в ЦИК агенция, която ще извършва социологически проучвания в изборния ден.

18. За дейността си наблюдателите не могат да получават възнаграждение от партии, коалиции от партии, инициативни комитети и техните кандидати.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок 3 дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3067-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3066-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3065-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения