Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2178-МИ
София, 1 септември 2023 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Варна, област Варна, за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-06-260\94 от 24 август 2023 г. от кмета на община Варна, област Варна.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от Изборния кодекс и Решение № 1962-МИ от 04.08.2023 г. на ЦИК.

В проведените консултации са участвали представители на парламентарно представените партии и коалиции съгласно Решение № 1962-МИ от 04.08.2023 г. на ЦИК. Видно от протокола не е постигнато съгласие по отношение на състава на Общинската избирателна комисия в община Варна.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Варна, област Варна, в състав от 27 членове, както следва:

Длъжност в комисията

Име, презиме, фамилия

ЕГН

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Велин Марков Жеков

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Дарина Димитрова Илиева

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Аделина Атанасова Демирева

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Йовчо Желязков Йовчев

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Марияна Георгиева Пантелеева

 

СЕКРЕТАР:

Олга Николаева Томова-Куцарова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Емилия Христова Стефанова

 

 

Красимир Нанев Коев

 

 

Пенка Стоева Бакалова

 

 

Лора Иванова Гоцева

 

 

Мартин Иванов Пеев

 

 

Станислав Божидаров Сотиров

 

 

Гергана Янкова Вълева

 

 

Емил Киров Пенков

 

 

Емил Миленов Ефендулов

 

 

Катя Димитрова Минчева

 

 

Йордан Валентинов Йорданов

 

 

Жени Димитрова Калчева

 

 

Доля Цветанова Пчелинска-Бойчева

 

 

Емил Иванов Иванов

 

 

Димитър Йорданов Георгиев

 

 

Милен Димов Димов

 

 

Орхан Мехмед Мехмед

 

 

Мехмед Кадир Кадир

 

 

Орхан Хюсеин Хасан

 

 

Олег Димитров Атанасов

 

 

Илина Ангелова Дюлгерова

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 9 септември 2023 г.

3. На назначените членове да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Цветозар Томов

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения