Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3188-МИ
София, 30 април 2024 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

В Централната избирателна комисия е постъпило заявление с вх. № ЦИК-МИ-17-159/2 от 29.04.2024 г. от Нели Асенова Благоева за освобождаването й като член на ОИК – Разлог.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Разлог, област Благоевград, Нели Асенова Благоева, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/ЕИ


* Публикувано на

Календар

Решения