Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2170-МИ
София, 1 септември 2023 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Куклен, област Пловдив

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-06-291 от 30.08.2023 г. от Мария Белчева – кмет на община Куклен, за промени в състава на ОИК – Куклен. Към писмото е приложено предложение от Сали Рамаданов – председател на ДПС – Куклен, на мястото на назначената за заместник-председател на ОИК Мейрем Ибрямова Реджебова да бъде назначен Бекир Кемалов Юсеинов.

С писмо с вх. № МИ-06-260/216 от 31.08.2023 г. от Мейрем Ибрямова Реджебова е постъпила декларация, с която е заявила желанието си да бъде освободена от заеманата длъжност заместник-председател на ОИК – Куклен, по лични причини.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Бекир Кемалов Юсеинов и пълномощно в полза на Сали Рамаданов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на ОИК – Куклен, област Пловдив, Мейрем Ибрямова Реджебова, ЕГН.

НАЗНАЧАВА за заместник-председател на ОИК – Куклен, Бекир Кемалов Юсеинов, ЕГН.

На назначения заместник-председател на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

РМ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3347-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3346-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „АД УНИТАТЕМ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3345-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения