Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2165-МИ
София, 1 септември 2023 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Кнежа, област Плевен

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-06-289 от 31.08.2023 г. от Илийчо Лачовски – кмет на община Кнежа, за промени в състава на ОИК – Кнежа. Към писмото е приложено предложение от Катя Герговска – упълномощен представител на коалиция ГЕРБ-СДС, на мястото на назначената за член на ОИК Илийка Стефанова Танчева да бъде назначена Беатриче Кирилова Зашева.

Към предложението са приложени: заявление от Илийка Стефанова Танчева за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Беатриче Кирилова Зашева.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Кнежа, област Плевен, Илийка Стефанова Танчева, ЕГН.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Кнежа, област Плевен, Беатриче Кирилова Зашева, ЕГН.

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЛГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3343-ЕП/НС / 21.05.2024

    относно: реда за образуване на секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3342-ЕП/НС / 21.05.2024

    относно: определяне на изпълнител по обществена поръчка в процедура на договаряне без предварително обявление за изработка и доставка на хартиени бюлетини за гласуване и ролки със специализирана хартия за бюлетини от машинно гласуване при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. по обособени позиции

  • № 3341-ЕП/НС / 21.05.2024

    относно: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Двадесет и девети изборен район – Хасковски

  • всички решения