Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2159-НС
София, 2 март 2021 г.

ОТНОСНО: реда за образуване на секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 8, ал. 3, чл. 37, чл. 89, ал. 2, чл. 90 от Изборния кодекс във връзка с чл. 28, ал. 2-5 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците, във връзка с т. 3 от Решение № 2117-НС от 22 февруари 2021 г.,  Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

I. Право на гласуване с подвижна избирателна кутия

1. Право да гласуват с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители имат избирателите с постоянен, съответно настоящ адрес (в случаите, когато са подали заявление и са били вписани в избирателния списък по настоящ адрес) на територията на населено място, за което е образувана секция по т. 2, които към 4 април 2021 г. са поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето.

2. Това решение определя реда за образуване само на секции за гласуване с подвижна избирателна кутия на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето.

3. Избирателите, поставени под задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето, заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия, гласуват в отделни секции за гласуване с подвижна избирателна кутия, от тези, предназначени за избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение.

Не се допуска избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, които отговарят на изискванията за гласуване с подвижна избирателна кутия, да гласуват в секция за гласуване с подвижна избирателна кутия, предназначена за избиратели с трайни увреждания.

Ако един избирател отговаря едновременно на изискванията за гласуване с подвижна избирателна кутия в секция за гласуване на избиратели с трайни увреждания и в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, той гласува във втория вид секция.

IІ. Ред за образуване на секция за гласуване с подвижна избирателна кутия

4. Секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия по т. 2 се образуват на територията на всяко населено място, ако до 31 март 2021 г. (3 дни преди изборния ден) има подадени не по-малко от 10 заявления (Приложение № 1 към настоящото решение) от избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация и постоянният им съответно настоящ адрес (в случаите, когато са подали заявление и са били вписани в избирателния списък по настоящия им адрес) е на територията на съответното населено място.

5. Заявлението за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия (Приложение № 1) се подава до кмета на общината/района/кметството/кметския наместник – орган по чл. 23, ал. 1 ИК, в периода от 24.03.2021 г. (10 дни преди изборния ден) до 31 март 2021 г. (3 дни преди изборния ден) включително.

Заявлението (Приложение № 1) се подава по един от следните начини:

- саморъчно подписано от избирателя и подадено при органа по чл. 23, ал. 1 ИК от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс;

- подписано и подадено от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс;

- заявление, подадено на електронната поща на органа по чл. 23, ал. 1 ИК без да се изисква квалифициран електронен подпис;

- електронно заявление, подадено чрез електронна платформа на органа по чл. 23, ал. 1 ИК, ако има такава, без да се изисква квалифициран електронен подпис.

Към заявлението за гласуване в секция по т. 2 не се прилагат документи, освен пълномощни по предходното изречение.

6. Преценката дали избирателят отговаря на условията да гласува с подвижна избирателна кутия в секция по т. 2 се извършва от органа по чл. 23, ал. 1 ИК въз основа на проверка в съответната регионална здравна инспекция или Националната информационна система за борба с COVID-19. Проверката се удостоверява чрез писмени справки, изготвени от РЗИ или чрез Националната информационна система, които се прилагат към заявлението.

Органът по чл. 23, ал. 1 ИК уведомява заявителя за включването му в избирателния списък за гласуване чрез подвижна избирателна кутия по телефон или чрез електронната поща, посочени в заявлението му.

7. Когато до 31 март 2021 г. за секция по т. 2 са подадени не по-малко от 10 заявления (Приложение № 1) от лица, които отговарят на изискванията на ИК за гласуване с подвижна избирателна кутия, кметът на общината в същия срок уведомява РИК за броя на подадените заявления.

Районната избирателна комисия със свое решение определя броя на секциите по т. 2 за гласуване с подвижна избирателна кутия.

8. Кметът на общината със заповед, издадена не по късно от 1 април 2021 г., образува секции за гласуване с подвижна избирателна кутия по т. 2, утвърждава номерата им и определя обхвата им.

Заповедта се оповестява публично – на видно място в сградата на общината, и се публикува на интернет страницата на общината.

9. Когато на територията на една община има няколко населени места, отделни секции по т. 2 за гласуване с подвижна избирателна кутия се образуват за всяко населено място, ако има подадени не по-малко от 10 заявления за гласуване в секция по т. 2 от избиратели с постоянен адрес на територията на това населено място, съответно с настоящ адрес (в случаите, когато избирателите са били включени в избирателен списък по настоящия им адрес).

10. Когато на територията на общината има повече от едно населено място и са подадени не по-малко от 10 заявления за  секция по т. 2, но недостатъчно за образуване на секция за всяко едно от населените места, се образува секция по т. 2 за територията на общината.

ІІІ. Ред за образуване на секция с подвижна избирателна кутия в градовете с районно деление

11. На територията на градовете с районно деление секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия по т.  2 се образуват със заповед на кмета на общината или определен с негова заповед заместник-кмет на общината, съответно кмет на район за административен район. Те могат да обхващат територията на повече от един административен район в рамките на многомандатния изборен район.

12. На територията на всеки административен район се образуват секции по т. 2 за гласуване с подвижна избирателна кутия.

13. Когато броят на заявленията за гласуване с подвижна избирателна кутия по т. 2 от избиратели с адресна регистрация на територията на един и същи административен район е не по-малко от 10, се образуват избирателни секции  за обслужване на избирателите от този административен район.

14. Когато на територията на отделно населено място в рамките на административния район са подадени не по-малко от 10 заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия по т. 2, се образуват секции за гласуване с подвижна избирателна кутия за това населено място.

ІV. Териториален обхват на секция с подвижна избирателна кутия

15. Една секция за гласуване с подвижна избирателна кутия по т. 2 може да обхваща територията на едно или повече от едно населено място в рамките на общината.

16. Секциите по т. 2 имат отделен и самостоятелен обхват от секциите по т. 2 на Решение № 2117-НС от 22.02.2021 г. на ЦИК. Няма пречка обхватите на двата вида секции за гласуване с подвижна избирателна кутия да съвпадат, както и в едно населено място да е образувана секция по т. 2 на Решение № 2117-НС от 22.02.2021 г. на ЦИК, но да не е образувана секция по настоящото решение, и обратното.

V. Назначаване състав на ПСИК

17. Броят на членовете на ПСИК за секции по т. 2 е не по-малък от трима членове.

18. Когато консултации за ПСИК по т. 2 не са проведени едновременно с консултациите за назначаването на СИК, като се съобрази броят на постъпилите заявления, същите се провеждат при кмета на общината по реда за провеждане на консултации за назначаване на секционни избирателни комисии не по-късно от 27 март 2021 г. (7 дни преди изборния ден).

19. Предложението на кмета за състав на ПСИК по т. 2, която ще обслужва подвижната избирателна кутия, се прави до РИК не по-късно от 29 март 2021 г. (5 дни преди изборния ден).

20. Районната избирателна комисия назначава ПСИК по т. 2, която ще обслужва подвижната избирателна кутия, не по-късно от 1 април 2021 г. (2 дни преди изборния ден).

21. Назначаването се извършва въз основа на предложенията на кмета и на партиите и коалициите при спазване изискванията на чл. 92, ал. 3 ИК.

VІ. Избирателен списък за гласуване в ПСИК

22. Избирателен списък за гласуване в секция по т. 2 се съставя не по-късно от 1 април 2021 г. от кмета на общината/района/кметството/ кметския наместник, когато не по-късно 31 март 2021 г. (3 дни преди изборния ден) са подадени не по-малко от 10 заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия (Приложение № 1), при съответно приложение на избирателен списък за гласуване с подвижна избирателна кутия за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г. (Приложение № 2-НС от изборните книжа).

23. Избирател, който е включен в избирателен списък по настоящия си адрес и има право да гласува в секция по т. 2, се вписва в избирателния списък за гласуване с подвижна избирателна кутия в населеното място по настоящия си адрес, ако в срока до 31 март 2021 г. подаде заявление (Приложение № 1).

24. В избирателния списък се включват имената и други индивидуализиращи белези на избирателите, които са подали заявления за гласуване в секция по т. 2 с подвижна избирателна кутия (Приложение №1) не по-късно от 31 март 2021 г. (3 дни преди изборния ден ).

25. След вписване в списъка за гласуване в секция по т. 2 с подвижна избирателна кутия кметът на общината/района служебно предприема действия за заличаване на избирателите по чл. 37, ал. 1 ИК от списъците по постоянния им, съответно настоящ адрес.

26. Дописвания в избирателния списък за гласуване в секция по т. 2 с подвижна избирателна кутия не се допускат след 1 април 2021 г. (2 дни преди изборния ден), в т.ч. в изборния ден.

VІІ. Техническа обезпеченост на членовете на ПСИК в секциите по т. 2

27. На членовете на ПСИК за секция по т. 2 се осигуряват: защитен костюм за еднократна употреба, ръкавици, защитен шлем с хирургическа маска или защитна маста тип FFP2/FFP3. Тези пособия се осигуряват за сметка на държавния бюджет и се предоставят на членовете на ПСИК от общинските администрации.

28. На членовете на ПСИК за секция по т. 2 се предоставя възможност да бъдат ваксинирани с две ваксини срещу COVID-19. Ваксинирането е доброволно и се извършва въз основа на списък, предоставен от кметовете на общини/райони на съответната регионална здравна инспекция.

Копие от настоящото решение да се изпрати на кметовете на общини и райони.

 


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

НН/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3325-ЕП/НС / 18.05.2024

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 3320-ЕП/НС от 17 май 2024 г. на ЦИК определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3324-МИ / 18.05.2024

    относно: допускане на партия „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ за участие в частичните избори за кметове на кметства, насрочени на 23 юни 2024 г.

  • № 3323-ЕП/НС / 17.05.2024

    относно: транспортиране на специализирани устройства за машинно гласуване (СУЕМГ) от Република България до избирателни секции извън страната и от избирателните секции извън страната до Република България в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители, насрочени на 9 юни 2024 г.

  • всички решения