Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2158-ПВР/МИ
София, 14 март 2013 г.

ОТНОСНО: промяна в ОИК – Карнобат, област Бургас

Постъпила е молба с вх. № 248 от 13.03.2013 г. от Лидия  Иванова Стоянова, член на ОИК - Карнобат, област Бургас за освобождаването й като член на ОИК - Карнобат, и заявление от Димитър Бойчев Петров - областен ръководител на ПП „ГЕРБ" - Бургас, за промяна в състава на ОИК - Карнобат. Предлага се на мястото на Лидия Иванова Стоянова - член на ОИК, да бъде назначена Антоанета Желева Пенева. Към предложението са приложени: декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от дипломата за завършено висше образование, копие от личната карта на Антоанета Желева Пенева и пълномощно в полза на Димитър Бойчев Петров.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Карнобат, област Бургас, Лидия Иванова Стоянова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Карнобат, област Бургас, Антоанета Желева Пенева, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3067-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3066-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3065-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения