Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2158-ПВР/МИ
София, 14 март 2013 г.

ОТНОСНО: промяна в ОИК – Карнобат, област Бургас

Постъпила е молба с вх. № 248 от 13.03.2013 г. от Лидия  Иванова Стоянова, член на ОИК - Карнобат, област Бургас за освобождаването й като член на ОИК - Карнобат, и заявление от Димитър Бойчев Петров - областен ръководител на ПП „ГЕРБ" - Бургас, за промяна в състава на ОИК - Карнобат. Предлага се на мястото на Лидия Иванова Стоянова - член на ОИК, да бъде назначена Антоанета Желева Пенева. Към предложението са приложени: декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от дипломата за завършено висше образование, копие от личната карта на Антоанета Желева Пенева и пълномощно в полза на Димитър Бойчев Петров.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Карнобат, област Бургас, Лидия Иванова Стоянова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Карнобат, област Бургас, Антоанета Желева Пенева, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2539-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от Виктор Серафимов, пълномощник на коалиция „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА“, срещу решение № 116-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Плевен

  • № 2538-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, представлявана от Цветан Иванов Миньовски и Йордан Тодоров Гергов, срещу решение № 122-МИ от 26.09.2023 г., на Общинска избирателна комисия – Бургас

  • № 2537-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на кметство срещу мълчалив отказ на ОИК – Силистра да регистрира кандидата за участие в изборите за кмет на кметство в с. Професор Иширково, община Силистра

  • всички решения