Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2155-МИ
София, 14 март 2013 г.

ОТНОСНО: назначаване на секционна избирателна комисия в кметство Долен, община Златоград, област Смолян, за частичен избор за кмет на кметство на 7 април 2013 г.

Постъпило е писмо от ОИК - Златоград, с вх. № 264 от 14.03.2013 г., като към него по реда на чл. 34, ал. 11 от ИК са приложени всички относими документи по отношение назначаването на секционните избирателни комисии за частичния избор за кмет на кметство Долен, на 7 април 2013 г.

На проведените на 7 март 2013 г. консултации пред кмета на община Златоград представителите на парламентарно представените партии и коалиции и ПП „Национално движение за стабилност и възход" са постигнали съгласие по разпределението на членовете в секционни избирателни комисии № 221100014 и № 221100015, а така също и разпределението на членовете в комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК.

На заседание на 12 март 2013 г. ОИК - Златоград, не е назначила състава на секционните избирателни комисии и на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК, тъй като е намерила някои пропуски в представените на консултациите пред кмета на общината документи от представителите на парламентарно представените партии и коалиции.

Централната избирателна комисия, след като взе предвид, че по състава и разпределението на членовете в комисиите е постигнато съгласие на консултациите пред кмета на община Златоград, счита, че следва да назначи секционните избирателни комисии и комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК съобразно направените предложения, по които няма възражения.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 34, ал. 11 и във връзка с чл. 280, т. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

НАЗНАЧАВА секционна избирателна комисия № 221100014 в кметство Долен, община Златоград, област Смолян, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Миглена Ангелова Камберова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Анка Стефанова Чалъкова
СЕКРЕТАР: Миглена Желязкова Каукова
ЧЛЕНОВЕ: Норка Кирчева Хаджиева
Мирослава Христова Калайджиева
Минка Ангелова Петрова
Силвия Мирославова Боюклиева
Станислав Николаев Каменов
Трендафил Милев Бозуков

 

НАЗНАЧАВА секционна избирателна комисия № 221100015 в кметство Долен, община Златоград, област Смолян, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Анелия Милкова Боюклиева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Диляна Асенова Димитрова
СЕКРЕТАР: Фейзи Мехмедов Хайвазов
ЧЛЕНОВЕ: Демир Якимов Дюлгеров
Грациела Асенова Дюлгерова
Янко Георгиев Чалъков
Цветана Асенова Дюлгерова

 

НАЗНАЧАВА комисия по чл. 242, ал. 7 от Изборния кодекс, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Искра Миткова Даскалова-Инджова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Бисер Михайлов Николов
СЕКРЕТАР: Христо Минчев Христов
ЧЛЕНОВЕ: Светла Бойкова Меркова
Елена Свиленова Карафеизова
Ирина Руменова Шехова
Елка Сиркова Чаушева

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1235-НС / 11.08.2022

    относно: условията и реда за участие на наблюдатели в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1234-НС / 11.08.2022

    относно: изисквания към организацията и технологията на компютърната обработка на данните от гласуването и издаването на Бюлетин на ЦИК за резултатите, включително от машинното гласуване, от изборите за народни представители на 12 октомври 2022 г.

  • № 1233-НС / 11.08.2022

    относно: определяне условията и реда за образуване на избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, в местата за лишаване от свобода и за задържане както и на плавателни съдове под българско знаме, и изготвяне на избирателни списъци

  • всички решения