Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2134-МИ
София, 20 февруари 2013 г.

ОТНОСНО: допускане на политическа партия „АТАКА” за участие в частичния избор за кмет на кметство Власатица, община Враца, област Враца, насрочени на 7 април 2013 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „АТАКА", подписано от Волен Николов Сидеров в качеството на председател и представляващ партията, заведено под № 17 на 20 февруари 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в частичния избор за кмет на кметство Власатица, община Враца, област Враца, насрочени на 7 април 2013 г.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 19.02.2013 г. от СГС - ФО, 7 състав, по ф.д. № 7062/2005 г.; удостоверение № 48-00-392 от 25.07.2011 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2008, 2009 и 2010 г.; заверено копие - 1 страница, „Годишен финансов отчет за 2011 г. на политическа партия АТАКА" с положен печат на същата страница - фотокопие на вх. № 48-00-844 от 30.03.2012 г.; пълномощно от представляващия партията Волен Николов Сидеров в полза на Николай Веселинов Александров.

Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 48-МИ от 3 август 2011 г. и притежава удостоверение № 9 от 3 август 2011 г. за участие в общите избори на 23 октомври 2011 г.

Така представените документи не отговарят на изискванията на Решение № 2107-МИ от 6 февруари 2013 г. на ЦИК и не са изпълнени изискванията и на чл. 280, т. 1 от Изборния кодекс към заявлението да е приложено удостоверение от Сметната палата по чл. 89, ал. 3, т. 6 от ИК, а именно удостоверение от Сметната палата по чл. 37, ал. 1 от Закона за политическите партии за внесени финансови отчети на партията за всяка от последните три години. Не е представено удостоверение от Сметната палата за представен финансов отчет на партията за 2011 г.

В подкрепа на представения за гласуване проект на решение пред Централната избирателна комисия от присъствали в залата 13 членове на ЦИК за предложението за отказ за допускане до участие в частичния избор за кмет на кметство Власатица, община Враца, област Враца, на политическа партия „АТАКА" гласуваха 6 членове на ЦИК, а против отказа от допускане до участие в частичния избор за кмет на кметство Власатица, община Враца, област Враца, гласуваха 7 членове на ЦИК.

Предвид горното и на основание чл. 20, ал. 2, изр. последно от Изборния кодекс е налице отказ поради липса на необходимото мнозинство за приемане на решение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1165-МИ / 27.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Нова Загора

  • № 1164-МИ / 27.05.2022

    относно: назначаване съставите на СИК за частичните избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1163-МИ / 27.05.2022

    относно: допускане на коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ за участие в частичните избори, насрочени на 3 юли 2022 г.

  • всички решения