Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2123-НС
София, 23 февруари 2021 г.

ОТНОСНО: допълнение на Решение № 2077-НС от 16.02.2021 г. на ЦИК относно регистрация на коалиция „НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ“ за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

На 19 февруари 2021 г. в Централната избирателна комисия е постъпило заявление от коалиция „НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ“ за промени в изписване наименованието на коалицията за отпечатване в бюлетината, подписано от Валери Методиев Григоров и Господин Тончев Тонев – представляващи коалицията.

Коалицията е регистрирана с Решение № 2077-НС от 16 февруари 2021 г., като заявеното наименование на коалицията за отпечатване в бюлетината е: НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ.

Заявлението е заведено в регистъра на коалициите в партидата на коалиция „НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ“ под № 6.1 на 19 февруари 2021 г.

Със заявлението се иска отпечатването на наименованието на коалицията върху бюлетината да бъде, както следва: НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ (ПП „КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ“, ПП „БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ“).

На основание чл. 128, ал. 3 от Изборния кодекс наименованието или абревиатурата на участващите в коалиция партии може да се добавя в скоби към наименованието или абревиатурата на коалицията.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 128, ал. 3 от Изборния кодекс, Решение № 1961-НС от 27 януари 2021 г. и Решение № 1968-НС от 29 януари 2021 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Наименованието за отпечатване в бюлетината на коалиция НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ е: НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ (ПП КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ, ПП БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ).

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

СД/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

2077-НС/

Календар

Решения