Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2108-НС
София, 18 февруари 2021 г.

ОТНОСНО: съставяне, обявяване, поправка, отпечатване и публикуване на избирателните списъци за изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

На основание чл. 23, ал. 1, чл. 24, чл. 25, ал. 1, 3 и 5, чл. 26, ал. 1, чл. 27 – 30, чл. 9, ал. 6, чл. 43 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Общи положения

 1. Гласуването в Република България се извършва въз основа на избирателни списъци.
 2. Всеки избирател се вписва само в един избирателен списък.
 3. Избирателните списъци се съставят поотделно за всяка избирателна секция.

Съставяне на избирателни списъци за гласуване в изборите за народни представители

Компетентни органи

 1. Избирателните списъци за гласуване в изборите за народни представители, включително списъците за гласуване с подвижна избирателна кутия, се съставят от общинските администрации по населени места, в които се води регистър на населението, и се подписват от кмета на общината, съответно от кмета на кметството или кметския наместник, както и от секретаря на общината. В градовете с районно отделение списъците се подписват от кмета и секретаря на района.
 2. Избирателните списъци в лечебните заведения, домовете за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги и местата за лишаване от свобода и за задържане се съставят и подписват от ръководителя на съответното заведение.
 3. Избирателните списъци на плавателен съд под българско знаме се съставят и подписват от капитана на плавателния съд.

Съдържание на избирателния списък за гласуване

 1. Избирателният списък съдържа следните графи:
 • „№“ (поредният номер на избирателя в списъка);
 • „Собствено, бащино и фамилно име“ - изписват се собственото, бащиното и фамилно име на избирателя при отпечатване на списъците;
 • „ЕГН“ - попълва се от секционната избирателна комисия в изборния ден като се вписва ЕГН-то на избирателя според документа му за самоличност;
 • „Документ за самоличност“ – вписва се № от лична карта или зелен паспорт за гражданите, родени до 31 декември 1931 г., видът и номерът на документа за самоличност се попълват от секционната избирателна комисия в изборния ден;
 • „Адрес“ – отпечатва се централизирано;
 • „Подпис на избирателя“ – за полагане на подпис от избирателя след като избирателят пусне бюлетината в кутията за гласуване;
 • „Забележки“ - попълва се при необходимост от СИК.
 1. Избирателните списъци се съставят по постоянния адрес на избирателите.
 2. Когато в предходните шест месеца преди изборния ден бъде променено наименованието на населеното място, улицата, жилищния комплекс или номерацията на жилищната сграда, общинската администрация изготвя списък на промените, който се предоставя на СИК.
 3. Избирател, подал заявление (Приложение № 12-НС от изборните книжа) за гласуване по настоящ адрес, се включва в избирателния списък по настоящия му адрес за гласуване в изборите за народни представители.
 4. Избирател с трайни увреждания, които не му позволяват да упражнява избирателното си право в изборни помещения, но желае да гласува с подвижна избирателна кутия и е подал заявление (Приложение № 14-НС от изборните книжа), се вписва в избирателния списък за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители.
 5. В избирателните списъци имената на българските граждани се изписват по азбучен ред по буквата, с която започва собственото име на избирателя.
 6. Списъците се съставят на български език.
 7. В списъците се вписват имената на всички български граждани, които са навършили 18 години към изборния ден, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода.

Отпечатване, обявяване и публикуване на избирателните списъци

Отпечатване

 1. Избирателните списъци се отпечатват централизирано от Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (ГД „ГРАО“ в МРРБ) въз основа на Националния регистър на населението.
 2. Избирателните списъци в лечебните заведения, специализираните институции и местата за лишаване от свобода и за задържане се отпечатват от ръководителя на съответното заведение, дома или другата специализирана институция.
 3. Избирателните списъци на плавателните съдове под българско знаме се отпечатват от капитана на плавателния съд.

Обявяване

 1. Предварителните избирателни списъци се обявяват 40 дни преди изборния ден – 22.02.2021 г. на видно място в района на съответната избирателна секция от органите по чл. 23, ал. 1 ИК.
 2. Местата за обявяване на избирателните списъци се определят със заповед на кмета на общината не по-късно от 45 дни преди изборния ден – 17.02.2021 г. В същия срок кметът на общината изпраща копие от заповедта на районната избирателна комисия и я обявява на видно място в сградата на общината.

Публикуване

 1. Предварителните избирателни списъци се публикуват на интернет страницата на съответната община и съдържат имената на избирателя и номера и адреса на избирателната секция.
 2. Кметът на общината осигурява възможност на всеки избирател да може да прави справка в избирателния списък по ЕГН, включително на безплатен телефонен номер.

Заличаване, вписване и дописване

Заличаване

 1. От избирателните списъци се заличават имената на избирателите, които до изборния ден са загубили правото си да избират – поставени са под запрещение, изтърпяват наказание лишаване от свобода, загубили са българско гражданство или са починали и имената на лицата, за които това изрично е предвидено в Изборния кодекс.
 2. Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министерството на правосъдието предоставя на ГД „ГРАО“ в МРРБ данни за лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода, към 55-ия (07.02.2021 г.) и към 15-ия (19.03.2021 г.) ден преди изборния ден.
 3. Заличаването се извършва автоматизирано при отпечатването на избирателните списъци. Имената на лицата, поставени под запрещение или изтърпяващи наказание лишаване от свобода, се вписват в Списъка на заличените лица. Срещу имената на тези лица се отбелязва съответно „ПО“ или „МП“.
 4. От избирателните списъци се заличават и имената на лицата, снабдени с удостоверение за гласуване на друго място (УГДМ). За автоматизираното заличаване на избирателя от съответния списък органите по чл. 23, ал. 1 от ИК по постоянния адрес на избирателя, снабден с УГДМ, подават информация на ГД „ГРАО“ в МРРБ за издаденото удостоверение не по-късно от 12 дни преди изборния ден – 22.03.2021 г. Имената на тези лица не се отпечатват в избирателния списък от ГД „ГРАО“ в МРРБ и се вписват в Списъка на заличените лица. Срещу името на такива лица се отбелязва „УГДМ“.

Заявлението за издаване на УГДМ се подава до 20.03.2021 г. включително, не по-късно 14 дни преди изборния ден.

 1. Когато след издаване на УГДМ общинската администрация по постоянния адрес на избирателя получи съобщение за вписването му в избирателен списък по настоящия му адрес, тя незабавно уведомява общинската администрация по настоящия адрес на избирателя за издаденото удостоверение за гласуване на друго място. В този случай избирателят се заличава от избирателния списък по настоящия му адрес от общинската администрация по настоящ адрес, като в графа „Забележки“ се отбелязва основанието за заличаването – „издадено УГДМ“.
 2. Избирателите, включени в избирателен списък по настоящия им адрес, се заличават автоматизирано от ГД „ГРАО“ в МРРБ от избирателните списъци по постоянния им адрес въз основа на уведомление от органа по чл. 23, ал. 1 ИК по настоящия адрес на избирателя до ГД „ГРАО“ в МРРБ, изпратено не по-късно 12 дни преди изборния ден – 22.03.2021 г. Имената на тези лица се вписват в Списъка на заличените лица в секцията по постоянния им адрес. Срещу името на такива лица се отбелязва „НА“.

Заявлението за вписване в списък по настоящ адрес на избирателя се подава до 20.03.2021 г. включително. След вписването на избирателя в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се издава УГДМ.

 1. От избирателните списъци се заличават имената на избирателите, включени в списък за гласуване с подвижна избирателна кутия.

Заличаването на избирателя от списъка по постоянен/настоящ адрес се извършва от органа по чл. 23, ал. 1 ИК, чрез зачертаване на името му и другите данни с хоризонтална черта, преди предаване на списъка на СИК.

 1. Избирателите, включени в списък за гласуване в избирателна секция извън страната, се заличават от съответните избирателни списъци по постоянния им адрес и се включват в Списъка на заличените лица в секцията по постоянен адрес. Срещу името на такива лица се отбелязва „МВнР“. Данните за тях се подават от ръководителите на дипломатическите и консулските представителства до Министерството на външните работи. Министерството на външните работи изпраща на ГД „ГРАО“ при МРРБ обобщените данни от всички държави не по-късно от 14 дни преди изборния ден – 20.03.2021 г.
 2. Имената на избирателите, включени в избирателните списъци за изборите за народни представители в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, на местата за лишаване от свобода и за задържане и на плавателни съдове под българско знаме, се заличават от избирателните списъци по постоянен адрес чрез зачертаване на името и данните на избирателя с хоризонтална черта, така че да се четат данните за избирателя. Ръководителите на лечебните заведения, домовете за стари хора и други специализираните институции за предоставяне на социални услуги, местата за лишаване от свобода и за задържане, и капитаните на плавателни съдове под българско знаме уведомяват органа по чл. 23, ал. 1 ИК по постоянния адрес на избирателя за лицата, вписани в списъците в тези заведения за заличаването им от съответния списък – не по-късно от 48 часа преди изборния ден. Заличаването се извършва от органа по чл. 23, ал. 1 ИК преди предаването на списъците на СИК.
 3. Заличаването от избирателните списъци става преди отпечатването им автоматизирано, а след отпечатването им – с хоризонтална черта, прокарана през името и другите данни за избирателя, но така, че те да могат да се четат.
 4. Отказът за заличаване се съобщава на заявителя незабавно и може да бъде обжалван в двудневен срок от съобщението пред съответния административен съд. Съдът разглежда жалбата в открито заседание с призоваване на жалбоподателя и органа по чл. 23, ал. 1 ИК в двудневен срок от постъпването й и се произнася незабавно. Решението на съда не подлежи на обжалване.

Вписване в избирателните списъци

 1. До предаване на списъците на СИК органът по чл. 23, ал. 1 ИК вписва имената на граждани, които имат право да гласуват в съответната секция и са пропуснати. Вписването се извършва по писмено искане на избирателя (Приложение № 9-НС от изборните книжа) от органите по чл. 23, ал. 1 ИК до предаване на избирателните списъци на СИК.
 2. На вписване в избирателните списъци подлежат и лицата, които са изтърпели наказание лишаване от свобода или не са вече под запрещение, след представяне на съответните документи в общината, района или кметството.

Вписването се извършва от органа по чл. 23, ал. 1 ИК след представяне на съответните документи.

 1. Отказът за вписване се съобщава на заявителя незабавно. Отказът може да бъде обжалван в двудневен срок от съобщението пред съответния административен съд. Съдът разглежда жалбата в двудневен срок от постъпването й в открито заседание с призоваване на жалбоподателя и органа по чл. 23, ал. 1 ИК и се произнася незабавно. Решението не подлежи на обжалване.

Отстраняване на непълноти и грешки от списъците

 1. Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него, с писмено заявление до органа по чл. 23, ал. 1 ИК, подадено не по-късно от 7 дни преди изборния ден 27.03.2021 г. Заявлението се разглежда в двудневен срок от постъпването му. Кметът/кметският наместник се произнася по него с мотивирано решение, което се обявява незабавно на публично място, като върху него длъжностното лице от общинската администрация отбелязва датата и часа на обявяването.
 2. Решението може да бъде обжалвано в двудневен срок от обявяването му пред съответния административен съд. Съдът разглежда жалбата в двудневен срок от постъпването й в открито заседание с призоваване на жалбоподателя и органа по чл. 23, ал. 1 ИК. Съдът обявява решението си незабавно. Решението не подлежи на обжалване.
 3. Поправките в избирателните списъци се обявяват незабавно, включително и се отразяват в списъците, публикувани на интернет страницата на съответната община.

Особености при съставяне на избирателни списъци

 1. Избирателни списъци за гласуване в изборите за народни представители се съставят и в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и на плавателни съдове под българско знаме, от ръководителя на заведението, дома, институцията, съответно от капитана на плавателния съд в срок до 48 часа преди изборния ден – 01.04.2021 г. при наличие на не по-малко от 10 избиратели. В същия срок ръководителите на тези заведения и домове и капитаните на плавателните съдове под българско знаме уведомяват органите по чл. 23, ал. 1 ИК по постоянния адрес на лицата, включени в списъка, за да бъдат заличени от списъците по постоянен адрес преди предаването на СИК. Уведомяването може да се извърши и по телефон или друг подходящ начин.
 2. Избирателни списъци се съставят и от ръководителите на местата за лишаване от свобода и за задържане при наличие на не по-малко от 10 лица с избирателни права. В тези списъци се включват лицата, по отношение на които няма влязла в сила присъда. В срок до 48 часа преди изборния ден – 01.04.2021 г. ръководителите на местата за лишаване от свобода и за задържане уведомяват по телефон или друг подходящ начин органите по чл. 23, ал. 1 ИК за заличаване на лицата от избирателните списъци по постоянния им адрес.
 3. Избирателните списъци за гласуване с подвижна избирателна кутия се изготвят от кмета на общината въз основа на заявленията по чл. 37, ал. 1 ИК. Списъкът се създава, когато са подадени поне 10 заявления (Приложение № 14-НС от изборните книжа), не по-късно от 14 дни преди изборния ден – 20.03.2021 г. В списъка се вписват и имената на лицата, подали заявление по чл. 37, ал. 2 ИК не по-късно от 5 дни преди изборния ден – 29.03.2021 г. Имената на лицата, включени в избирателния списък за гласуване с подвижна избирателна кутия, се заличават от избирателните списъци по постоянния им адрес по реда на т. 29 от това решение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

СД/МБ


* Публикувано на

Свързани решения:

2197-НС/

Календар

Решения