Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2105-НС
София, 18 февруари 2021 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в община Силистра, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители през 2017 г.

Постъпило е писмо по електронната поща с вх. № НС-14-1 от 05.02.2021 г. на Централната избирателна комисия от Юлиян Найденов – кмет на община Силистра, с искане за отваряне на запечатано помещение, намиращо се на втория етаж в сградата на общинска администрация – Силистра, специално обособен архив „първи“, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители през 2017 г.

Достъпът до помещението е необходим с цел преместване на изборните книжа и материали от изборите за народни представители през 2017 г. в новото архивно помещение, намиращо се на първия етаж в архива на общинската администрация, до предаването им за постоянно съхранение в „Държавен архив“ – гр. Силистра, и освобождаването на място в помещението за прибиране и съхраняване на изборни книжа и материали от предстоящите избори за народни представители на 4 април 2021 г.

Съгласно Решение № 1244-МИ от 30 септември 2019 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 1244-МИ от 30 септември 2019 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отварянето на запечатано намиращо се на втория етаж в сградата на общинска администрация – Силистра, специално обособен архив „първи“, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители през 2017 г., с цел преместване на изборните книжа и материали в новото архивно помещение, намиращо се на първия етаж в архива на общинската администрация, до предаването им за постоянно съхранение в „Държавен архив“ – гр. Силистра, и освобождаването на място в помещението за прибиране и съхраняване на изборни книжа и материали от предстоящите избори за народни представители на 4 април 2021 г.

Достъпът до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 4 от Решение № 1244-МИ от 30 септември 2019 г. от комисия от длъжностни лица, определена със заповед на кмета на общината.

За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на т. 5 от Решение № 1244-МИ от 30 септември 2019 г. на ЦИК.

Помещението, в което ще бъдат преместени изборните книжа и материали, да се запечата по реда на Решение № 1244-МИ от 30 септември 2019 г. на ЦИК.

Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставените протоколи да се изпратят на ЦИК.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ЕЧ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения