Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2104-ПВР/МИ
София, 30 януари 2013 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Сливо поле, област Русе

Постъпило е предложение с вх. № 49/21.01.2013 г. от Надежда Стефанова Панайотова - председател на ОбС на БСП - Сливо поле, област Русе, за промяна в състава на ОИК - Сливо поле, област Русе. Предлага се на мястото на Ивелина Йорданова Василева - зам.-председател на ОИК, да бъде назначен Любослав Георгиев Йорданов. Към предложението са приложени: молба от Ивелина Йорданова Василева за освобождаването й като зам.-председател на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Любослав Георгиев Йорданов.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като зам.-председател на ОИК - Сливо поле, област Русе, Ивелина Йорданова Василева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.
НАЗНАЧАВА за зам.-председател на ОИК - Сливо поле, област Русе, Любослав Георгиев Йорданов, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения