Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2104-ПВР/МИ
София, 30 януари 2013 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Сливо поле, област Русе

Постъпило е предложение с вх. № 49/21.01.2013 г. от Надежда Стефанова Панайотова - председател на ОбС на БСП - Сливо поле, област Русе, за промяна в състава на ОИК - Сливо поле, област Русе. Предлага се на мястото на Ивелина Йорданова Василева - зам.-председател на ОИК, да бъде назначен Любослав Георгиев Йорданов. Към предложението са приложени: молба от Ивелина Йорданова Василева за освобождаването й като зам.-председател на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Любослав Георгиев Йорданов.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като зам.-председател на ОИК - Сливо поле, област Русе, Ивелина Йорданова Василева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.
НАЗНАЧАВА за зам.-председател на ОИК - Сливо поле, област Русе, Любослав Георгиев Йорданов, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения