Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2104-ПВР/МИ
София, 30 януари 2013 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Сливо поле, област Русе

Постъпило е предложение с вх. № 49/21.01.2013 г. от Надежда Стефанова Панайотова - председател на ОбС на БСП - Сливо поле, област Русе, за промяна в състава на ОИК - Сливо поле, област Русе. Предлага се на мястото на Ивелина Йорданова Василева - зам.-председател на ОИК, да бъде назначен Любослав Георгиев Йорданов. Към предложението са приложени: молба от Ивелина Йорданова Василева за освобождаването й като зам.-председател на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Любослав Георгиев Йорданов.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като зам.-председател на ОИК - Сливо поле, област Русе, Ивелина Йорданова Василева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.
НАЗНАЧАВА за зам.-председател на ОИК - Сливо поле, област Русе, Любослав Георгиев Йорданов, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения