Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2094-ПВР/МИ
София, 14 декември 2012 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Своге, Софийска област

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-928 от 13.12.2012 г. от Жоро Радоев Цветков - общински ръководител на ПП „ГЕРБ" - Своге, за промяна в състава на ОИК - Своге, Софийска област. Предлага се на мястото на Петьо Величков Паунов - член на ОИК, да бъде назначен Максим Крумов Найденов. Към предложението са приложени: молба от Петьо Величков Паунов за освобождаването му като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от личната карта и заверено копие от дипломата за завършено висше образование на Максим Крумов Найденов.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Своге, Софийска област, Петьо Величков Паунов, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Своге, Софийска област, Максим Крумов Найденов, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3004-МИ / 29.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

  • № 3003-МИ / 29.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

  • № 3002-МИ / 29.02.2024

    относно: временна замяна на секретар на ОИК – Варна, област Варна

  • всички решения