Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2094-ПВР/МИ
София, 14.12.2012

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Своге, Софийска област

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-928 от 13.12.2012 г. от Жоро Радоев Цветков - общински ръководител на ПП „ГЕРБ" - Своге, за промяна в състава на ОИК - Своге, Софийска област. Предлага се на мястото на Петьо Величков Паунов - член на ОИК, да бъде назначен Максим Крумов Найденов. Към предложението са приложени: молба от Петьо Величков Паунов за освобождаването му като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от личната карта и заверено копие от дипломата за завършено висше образование на Максим Крумов Найденов.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Своге, Софийска област, Петьо Величков Паунов, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Своге, Софийска област, Максим Крумов Найденов, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1855-МИ / 06.08.2020

    относно: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Септември, област Пазарджик, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. и от втори тур на 3 ноември 2019 г.

  • № 1854-МИ / 06.08.2020

    относно: допускане на партия „Движение Гергьовден“ за участие в частични избори, насрочени на 27 септември 2020 г.

  • № 1853-МИ / 04.08.2020

    относно: подлежащите на вписване обстоятелства и реда за водене и поддържане на регистри за публикуване от общинските избирателни комисии (ОИК) при произвеждане на нови и частични избори

  • всички решения