Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2091-ПВР/МИ
София, 10 декември 2012 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Петрич, област Благоевград

Постъпило е заявление с вх. № ОИК-927 от 10.12.2012 г. от Димитър Бориславов Капитанов - председател на ОбС на БСП - Петрич, в качеството му на пълномощник на „Коалиция за България" за промяна в състава на ОИК - Петрич, област Благоевград. Предлага се на мястото на Янко Живков Янев - член на ОИК, да бъде назначена Емилия Иванова Божкова. Към заявлението са приложени: заявление от Янко Живков Янев за освобождаването му като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Емилия Иванова Божкова.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Петрич, област Благоевград, Янко Живков Янев, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Петрич, област Благоевград, Емилия Иванова Божкова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения