Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2090-ПВР/МИ
София, 7 декември 2012 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Девня

Постъпило е заявление с вх. № ОИК-926 от 07.12.2012 г. от Елка Илиева Иванова - председател на ОИК - Девня, за освобождаването й като председател ОИК - Девня. Към заявлението е приложено предложение от Васил Койчев Койчев - председател на ПП „ГЕРБ" - Девня, на мястото на Елка Илиева Иванова да бъде назначен за председател на ОИК Людмил Панайотов Петранов - досегашен член на ОИК, и на мястото на Людмил Панайотов Петранов за член на ОИК - Девня, да бъде назначена Галина Николова Иванова. Приложени са: декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК, копия от диплома за завършено висше образование на Людмил Панайотов Петранов и Галина Николова Иванова и 2 бр. пълномощни.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК - Девня, Елка Илиева Иванова и анулира издаденото й удостоверение.

ПРЕНАЗНАЧАВА за председател на ОИК - Девня, Людмил Панайотов Петранов, досегашен член, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Девня, Галина Николова Иванова.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Елена Маркова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения