Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2090-ПВР/МИ
София, 7 декември 2012 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Девня

Постъпило е заявление с вх. № ОИК-926 от 07.12.2012 г. от Елка Илиева Иванова - председател на ОИК - Девня, за освобождаването й като председател ОИК - Девня. Към заявлението е приложено предложение от Васил Койчев Койчев - председател на ПП „ГЕРБ" - Девня, на мястото на Елка Илиева Иванова да бъде назначен за председател на ОИК Людмил Панайотов Петранов - досегашен член на ОИК, и на мястото на Людмил Панайотов Петранов за член на ОИК - Девня, да бъде назначена Галина Николова Иванова. Приложени са: декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК, копия от диплома за завършено висше образование на Людмил Панайотов Петранов и Галина Николова Иванова и 2 бр. пълномощни.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК - Девня, Елка Илиева Иванова и анулира издаденото й удостоверение.

ПРЕНАЗНАЧАВА за председател на ОИК - Девня, Людмил Панайотов Петранов, досегашен член, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Девня, Галина Николова Иванова.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Елена Маркова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения