Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2066-МИ
София, 28 август 2023 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Аврен, област Варна, за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-06-260\159 от 25 август 2023 г. от кмета на община Аврен, област Варна, с предложение за състав на Общинската избирателна комисия в общината.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 7 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от Изборния кодекс и Решение № 1962-МИ от 04.08.2023 г. на ЦИК.

Консултациите са проведени при спазване на изискванията на чл. 76 ИК. В консултациите са участвали представители на парламентарно представените партии и коалиции съгласно Решение № 1962-МИ от 04.08.2023 г. на ЦИК. Постигнато е съгласие между участниците в консултациите по отношение на състава на Общинската избирателна комисия в община Аврен.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 10 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Аврен, област Варна, в състав от 11 членове, както следва:

Длъжност в комисията

Име, презиме, фамилия

ЕГН

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Снежана Йорданова Мирова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Нина Василева Господинова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Георги Янков Жечев

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Кети Христова Куртева

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Диляна Стефанова Камбурова

 

СЕКРЕТАР:

Николай Георгиев Илиев

 

ЧЛЕНОВЕ:

Ирена Стефанова Иванова

 

 

Зорница Славова Стаматова

 

 

Яна Чавдарова Неделчева

 

 

Ивелин Василев Иванов

 

 

Виолин Милчев Николов

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 9 септември 2023 г.

3. На назначените членове да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения