Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2056-МИ
София, 9 септември 2015 г.

ОТНОСНО: отказ за регистрация на партия БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БКП) за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Постъпило е заявление за регистрация от партия БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БКП), подписано от Крум Борисов Захариев, заведено под № 65 на 8 септември 2015 г. в регистъра на партиите на ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Към заявлението са приложени:

1. образец от подписа на Крум Борисов Захариев;

2. образец от печата на партията;

3. удостоверение по ф.д. № 2809/1990 г. от 10.05.2005 г. на СГС;

4. пълномощно в полза на Любомир Георгиев Димитров.

При приемането на документите и завеждането им в регистъра на партиите за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. Централната избирателна комисия констатира непълноти и съгласно изискванията на чл. 134, ал. 2 от ИК дава указания на Крум Захариев в срок до 18,00 ч. на 9 септември 2015 г да представи следните документи:

- удостоверение за актуално правно състояние на партията към 10 август 2015 г.;

- удостоверение от Сметната палата за внесени от партията финансови отчети;

- удостоверение за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания;

- имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания;

- списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на не по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, на хартиен и в структуриран електронен вид.

В дадения срок в Централната избирателна комисия не са постъпили изискуемите по-горе документи.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 134 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТКАЗВА ДА РЕГИСТРИРА партия БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1825-НС / 27.03.2023

    относно: изменение и допълнение на Решение № 1711-НС от 27.02.2023 г., с което представители на Бюрото за демократични институции и права на човека на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/БДИПЧ) се регистрират като наблюдатели

  • № 1824-НС / 27.03.2023

    относно: регистрация на Европейска асоциация за защита на човешките права – България за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1822-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения